Siirry sisältötekstiin

Zoomeri tulee, onko kulttuurisi valmis?

Z-sukupolven odotetaan muodostavan vuoteen 2025 mennessä lähes 30% kaikesta työvoimasta. Tullessaan he muuttavat työelämää, eikä muutos enää siinnä kaukana tulevaisuudessa. Kysymys kuuluukin: onko organisaatiosi kulttuuri valmis ottamaan heidät vastaan?

Kun puhumme Zoomereista, emme viittaa uuteen tulevaisuuden teknologiaan tai scifi-elokuvaan, vaan seuraavaan sukupolveen, joka on jo valtaamassa vauhdilla alaa työelämässä. Zoomerit ovat marssimassa keskuuteemme kahvihuoneissa, ja tuovat mukanaan uusia näkemyksiä ja odotuksia.

Digitalisaation kasvatit

Z-sukupolven arvot, asenteet ja maailmankatsomus juontavat juurensa digitalisaatiosta. Z-sukupolvi on syntynyt digitaalisen murroksen keskelle ja heille maailma on ollut poikkeuksellisella tavalla avoinna jo heti syntymästä lähtien. Internet, tietokoneet, älypuhelimet ja sosiaalinen media ovat mahdollistaneet yhteydenpidon ja verkostojen luomisen kansainvälisesti kotisohvalta käsin. Ovet maailmaan ovat olleet avoinna ja heille tutustuminen ihmisiin ja erilaisiin kulttuureihin on ollut normi jo pienestä pitäen.

Monimuotoisuus, erilaiset kokemukset ja näkemykset ovat vahvuuksia, jotka heijastuvat myös heidän odotuksiinsa työn ja työkulttuurin osalta. Vaikka tällä nuorella sukupolvella ei olekaan samassa määrin kokemusta, kuin edeltäjillään, ei heiltä silti näkemystä puutu. Heille näkemys ei edellytä yksinomaan omakohtaista vuosikymmenten kokemusta, vaan he ammentavat sitä kohtaamisistaan sekä tiedonlähteistä, joita teknologia ja laajat kansainväliset verkostot heille tarjoavat, nopeasti ja helposti.

Kulttuurin muutoksen airuet

Zoomerit odottavat työnantajaltaan työkulttuuria, joka arvostaa monimuotoisuutta, avointa ja rehellistä keskustelua, kannustaa yhteistyöhön ja toivottaa kaikki tasa-arvoisesti omana itsenään tervetulleiksi. He korostavat arvojen merkitystä ja odottavat niiden näkyvän konkreettisesti arjessa. Z-sukupolvi onkin tarkka siitä, että työnantaja on aidosti kiinnostunut kehittämään työkulttuuria ja liiketoimintaa arvojensa mukaisesti. He odottavat organisaatioiden ottavan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kantamaan kortensa kekoon esimerkiksi ilmastokriisiin liittyvien kestävien käytäntöjen edistämiseksi. He odottavat työnantajaltaan vahvaa, rehellistä viestintää, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Ulkokultaisuudelle ei ole sijaa, vaan zoomerit odottavat suoraselkäisyyttä, ja vaativat kauniiden puheiden sijaan oikeita tekoja.

Z-sukupolvi on kasvatettu kannustaen, turvallisessa, sallivassa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä, ilman yhteiskunnan sanelemaa muottia. Samankaltaista kulttuuria zoomerit odottavat myös työelämässä: kannustavaa, vuoropuhelun sallivaa, keskustelevaa kulttuuria, jossa heillä on mahdollisuus tulla kuulluksi, vaikka veto-oikeus ja vastuu päätöksestä olisikin lopulta esihenkilöllä tai johtajalla. Kannustavan kasvatuksensa ansiosta zoomerit ovat luonteeltaan rohkeita, heillä on itsetunto kohdillaan, eivätkä he pelkää virheitä. Heille virheet ovat tärkeä osa oppimisprosessia. Kun virheistä keskustellaan rakentavasti, se auttaa oppimaan ja kehittymään — ja johtaa parhaimmillaan uusiin innovaatioihin.

Vapautta, vastuuta ja valinnanvaraa

Z-sukupolvi odottaa organisaatioilta joustoa ja valinnanvapautta. Heille on tärkeää, että he voivat valita missä työtään tekevät, ja keskittyvät vahvasti työnsä tuloksiin ja vaikutuksiin. Zoomerit vaalivat työn ja vapaa-ajan tasapainoa, ja kokevat vuorovaikutuksen ja läsnäolon etätyön rinnalla erittäin tärkeäksi. Zoomerille työyhteisö on ikään kuin laajennettu perhe, joiden kanssa tavataan säännöllisesti ja vietetään aikaa myös työn ulkopuolella. Aina läsnäolo ja vuorovaikutus ei kuitenkaan edellytä kasvokkain tapaamista, vaan zoomereille virtuaalinen yhteistyö on aivan yhtä todellista ja arvokasta. Idea piileekiin vaihtoehdoissa ja omaehtoisuudessa – heille tärkeää on se, että he voivat valita heille kulloinkin sopivan vaihtoehdon. Sanelukulttuurilla ja autoritäärisellä käskyttämisellä ei z-sukupolven elämässä ole tilaa ja tämä voi joissakin organisaatioissa synnyttää yhteentörmäyksiä, jollei tätä osata ennakoida.

Tehokkuutta teknologiasta

Lienee sanomattakin selvää, että nämä diginatiivit odottavat työssään parhaita mahdollisia työkaluja. He odottavat panostuksia hyvään ergonomiaan, sekä mahdollisuutta valita itselleen sopivat laitteet. Koska Z-sukupolvi on kasvanut digitaalisessa ympäristössä, uusimpien innovaatioiden ympäröimänä, odottavat he myös työn tekemiseen tehokkaita ja helposti käytettäviä ratkaisuja.

Zoomerit ovat käyttöliittymien ja käyttökokemuksen asiantuntijoita, ovathan he “swaippailleet” sovelluksia koko elämänsä. Siksi heillä onkin korkeat odotukset työssä tarvittavien järjestelmien osalta. Niiden odotetaan tehostavan ja helpottavan työtä, ei päinvastoin. Zoomerit ovat kuitenkin myös realisteja; vanhentuneet ohjelmistot ovat todellisuutta, eikä kaikkea muuteta yhdessä yössä. Jotta post-milleniaali pysyy motivoituneena, on heillä kuitenkin oltava suunnitelma ja tavoite, kuinka työtä ja työn tekemistä organisaatiossa kehitetään.

Ohjelmistokehityksen suunnannäyttäjät

Harvalla asiantuntijalla on samanlaista teknologista kokemuspohjaa, kuin näillä älylaite kädessään syntyneillä diginatiiveilla. Niinpä tämän sukupolven voi odottaa tuovan suurta arvoa erityisesti ohjelmistokehitykseen. Kehitystyöhön zoomerit suhtautuvat samaan tapaan, kuin muuhunkin työskentelyyn – tekemisen odotetaan olevan ketterää ja osallistavaa. Tavoitteet ja projektit halutaan pilkkoa pienempiin osa-alueisiin, jotta tuloksia ja ymmärrystä työn vaikutuksista saadaan nopeasti, ja päätöksiä kyetään tekemään paremmin. Zoomereille jatkuva dialogi ja tarpeiden tunnistaminen ovat kehittämisen keskiössä. Vaikka rinnakkaisia projekteja olisikin useita ja aikataulut tiukkoja, zoomerit haluavat osallistaa keskusteluun ja päätöksentekoon tasapuolisesti tiiminsä eri asiantuntijoita, jotta lopputulos on järkevä, vastaa tarpeeseen ja tuottaa todellista lisäarvoa asiakkaalle ja liiketoiminnalle. Zoomereita ajaa siis työssään aidosti asiakkaan tarpeet, asiakaskokemus ja liiketoiminnan tarpeet, ei yksittäiset omat mielenkiinnon kohteet tai trendit.

Työelämän muutosvoima

Leimaavaa tälle sukupolvelle on ihmisten arvostaminen ja monimuotoisuuden vaaliminen. He odottavat inhimillisyyttä, läsnäoloa ja avoimuutta. Heille henkilöstön tulee olla strategian ytimessä, sillä ilman työntekijöitä organisaatio ei elä, eikä menesty. Ja tämä tekee tästä sukupolvesta arvokkaan muutosvoiman työelämässä.

Se kuitenkin edellyttää työnantajilta halua ja kykyä muutoksen vaalimiseen ja sallimiseen. Kaikkea vanhaa ei tarvitse hylätä, mutta sopeutumisvalmiutta organisaatioilta kuitenkin vaaditaan. Mikäli zoomerit osataan ottaa vastaan avoimin mielin, on organisaatioilla mahdollisuus luoda kulttuuri, jossa erilaisuus, erilaiset ihmiset, näkemykset ja kokemukset ovat vahvuuksia, joiden avulla luodaan tulevaisuuden kasvua ja samalla vähän parempaa maailmaa. Zoomeri tulee, ja on organisaatioiden etu varmistaa, että heitä odottaa avoin, tasa-arvoinen ja kestävä tulevaisuus työelämässä.

Visma tukee suomalaisten organisaatioiden digitalisaatiota kehittämällä niille liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja.

Tutustu Visman ratkaisuihin