Siirry sisältötekstiin

Z-sukupolvi työelämän uudisraivaajana

Suurten ikäluokkien siirtyessä pikkuhiljaa taka-alalle, on uusi sukupolvi vähitellen valtaamassa alaa työmarkkinoilla. Nämä työelämään astuvat Z-sukupolven edustajat ovat syntyneet 1990-luvun laman jälkimainingeissa ja ravistelevat tullessaan totuttuja, vuosikymmenten aikana juurtuneita tapoja ja asenteita. Millaisen tuulahduksen he ovatkaan oikein tuomassa tulevaisuuden työkulttuuriimme?

Z-sukupolven lähtökohdat ovat monin tavoin erilaiset, esimerkiksi suuriin ikäluokkiin kuuluviin edeltäjiinsä verrattuna. Tämä nuori jälkipolvi on syntynyt digitalisaation ja globalisaation aikakaudella, joka on muovannut heidän maailmankatsomustaan ja ihmiskäsitystään merkittävästi. Nämä post-milleniaalit ovat kasvaneet älypuhelimien ja sosiaalisen median aikakaudella, jossa reaaliaikainen viestintä ja vuorovaikutus on arkipäivää. Tämä näkyy myös heidän odotuksissaan työelämässä. Ja nyt nämä työelämän toisinajattelijat tuovat uuden, positiivisen henkäyksen työkulttuuriimme.

Rohkeus, avoimuus ja tasa-arvo

Z-sukupolvi on saanut elää ja kasvaa myllerryksistä huolimatta melko vakaiden olojen keskellä. Heillä on uskoa ja luottamusta perusasioihin, kuten turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Heillä on myös uskallusta kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä. Työtä ja työn tekemistä arvostetaan, mutta se ei ole enää itseisarvo, joka määrittelee heidän olemassaolonsa ja arvonsa. He panostavat ja sitoutuvat työhönsä, mutta odottavat vastavuoroisesti samaa työnantajalta. He painottavat työpaikan valinnassa vahvasti arvojaan, ja vaativat työnantajilta konkreettisia tekoja puheiden takeeksi. Mikäli arvot ja ajatusmaailma eivät työnantajan kanssa kohtaa, he eivät epäröi siirtyä eteenpäin.

Z-sukupolvi arvostaa työnantajassa ja työkulttuurissa avoimuutta, läpinäkyvyyttä, yhdenvertaisuutta, joustavuutta ja erilaisuuden vaalimista. He karsastavat hierarkkista toimintatapaa, odottavat mahdollisuutta osallistua keskusteluun ja päätöksentekoon, ja uskaltavat vaatia perusteluita esihenkilöiltään ja johdolta. Tästä huolimatta he kykenevät myös hyväksymään päätökset, vaikka ne eivät täysin vastaisikaan omia mielipiteitä. Zoomerit ovat luotettavia ja tuloskeskeisiä asiantuntijoita, joilla on palo kehittää omaa osaamistaan, tehdä merkityksellistä työtä ja saada positiivinen vaikutus työnsä tuloksena. He vaativat arvostavaa ja tasa-arvoista kohtelua, työelämän ja vapaa-ajan tasapainoa ja mahdollisuutta vaikuttaa ja kehittää tekemistä.

Monimuotoisuus voimavarana

Koska Z-sukupolvi on oppinut luomaan suhteita internetin välityksellä ympäri maailmaa jo pienestä pitäen, heidän ihmistuntemuksensa ja vuorovaikutustaitonsa ovat varsin kehittyneitä. He suhtautuvat avoimen kiinnostuneesti kaikkiin ihmisiin ja kokevat erilaisuuden ja ennakkoluulottomuuden voimavarana. Z-sukupolven edustajien itsetunto ja itsetuntemus ovat vahvalla pohjalla. Heille avoin keskustelu ja palautteen antaminen ja ajatusten vaihtaminen on luontaista, ja he tekevätkin sitä mielellään. 

Jatkuva dialogi menestyksen kulmakivenä

Me suomalaiset olemme tottuneet keräämään ajatuksemme ja palautteemme kerran vuodessa käytävään arviointikusteluun. Vaikka näilläkin keskusteluilla on paikkansa, Z-sukupolvi haluaa vuorovaikutuksen ja palautteen olevan osa jokaista työpäivää. He kokevat palautteen ja dialogin olevan olennainen kehittymisen komponentti, joka vahvistaa työmotivaatiota ja sitouttaa työhön. 

Palaute on myös keskeinen osa itseohjautuvuutta – se auttaa työntekijää arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa ja ohjaa kohti tavoitteita. Kannustava ja kehittävä palaute auttaa tekemään päätöksiä ja onnistumaan työssä. Tämä taas tuo työhön Z-sukupolven peräänkuuluttamaa merkityksellisyyttä. Z-sukupolvelle tämä syntyy työssä siitä, että he ymmärtävät oman roolinsa ja merkityksensä, ja voivat omalla panoksellaan luoda arvoa organisaatiolleen ja vaikuttaa liiketoiminnan menestykseen. He kokevat oman aikansa tärkeäksi ja haluavat tehdä työajallaan oikeita, tavoitetta aidosti tukevia asioita. 

Z-sukupolvelle vuorovaikutus ja palaute ovat siis johtamisen keskiössä. Heille on tärkeää luoda esihenkilöön ja tiimitovereihin syvempi suhde, sillä heille hyvä tiimihenki on yksi tärkeimmistä työssä viihtyvyyden elementeistä. Syvällisempi suhde luo perustan luottamukselle, joka lisää uskallusta suoraan ja rehelliseen vuoropuheluun. Heille herrainpelko on tuntematon käsite, ja tämä voikin aiheuttaa yhteentörmäyksiä, mikäli suoraan ja avoimeen palautteeseen ei organisaatiossa ole aiemmin totuttu, tai sitä ei ole sallittu. 

Mahdollisuus merkityksellisempään työelämään

Mitä meidän sitten tulisi ymmärtää Z-sukupolvesta? Heitä ajaa halu kehittyä ja kehittää. Jotta tämä toteutuu, se vaatii vahvaa luottamusta ja avoimuutta. Organisaatioilla on nyt tuhannen taalan paikka rakentaa merkityksellisyyttä ja tarjota niin zoomereille, kuin kaikille muillekin, mahdollisuus olla osa ratkaisua ja saada muutosta aikaan. Kun työntekijä saa mahdollisuuden osallistua kehitystyöhön ja päätöksentekoon, vahvistaa se tunnetta, että heitä ja heidän työpanostaan arvostetaan. Tämä kuitenkin edellyttää keskinäistä luottamusta ja jatkuvaa, avointa dialogia. Esihenkilöiden ja johtajien on kuitenkin hyvä varautua siihen, että kun post-milleniaali haluaa ja odottaa kehittävää palautetta, hän myös antaa sitä itse, vaikka et sitä varsinaisesti pyytäisikään.

Visma tukee suomalaisten organisaatioiden digitalisaatiota kehittämällä niille liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja.

Tutustu Visman ratkaisuihin