Siirry sisältötekstiin

Z-sukupolvi ja johtamisen uusi normaali

Johtamisen malli on työelämän sukupolvenvaihdoksen kynnyksellä valtavassa murroksessa. Z-sukupolvi tuo mukanaan merkittäviä mullistuksia, jotka vaativat organisaatioilta sopeutumista, mikäli haluavat houkutella työmarkkinoiden parhaat osaajat itselleen.

Tuskin keneltäkään on jäänyt huomaamatta Z-sukupolven astuminen työelämään, tai se, kuinka he tulevat vakiintuneita käytäntöjä ja tapoja muuttamaan. Tärkeää Z-sukupolvesta on ymmärtää, mistä heidän työmotivaationsa kumpuaa, ja erityisesti se, mitä he johtamiselta ja esihenkilöltään odottavat. Nämä asiat kun poikkeavat suuresti siitä, mihin viime vuosikymmenten aikana on totuttu.

Johtajan supertaidot – empatia, vuorovaikutus ja kasvun tukeminen

Zoomerit kokevat erityisen tärkeäksi sen, että johtaminen on demokraattista ja tasa-arvoista. He haluavat, että kaikilla on oltava samat mahdollisuudet tulla kuulluksi ja jakaa mielipiteensä. Zoomereille on myös olennaista, että johtaja on vilpittömästi kiinnostunut heidän ammatillisesta kasvusta. Z-sukupolvi suhtautuukin johtajaan enemmän valmentajana, joka kohtaa heidät yksilöinä ja tarjoaa tukeaan heidän tarpeitaan ja toiveitaan kuunnellen. Zoomerit odottavat johtajalta myös tunneälyä ja tilannetajua – kyky tunnistaa ja ymmärtää tunteita työpaikalla auttaa rakentamaan molemminpuolista luottamusta. Kun johtaja uskaltaa näyttää myös omat tunteensa, on se zoomerille suuri luottamuksen osoitus, ja viestii siitä, että johtaja itsekin ottaa työnsä vakavasti ja se on hänelle merkityksellistä.

Zoomerit “eivät ole vain töissä”, vaan haluavat tuoda osaamisellaan ja panoksellaan aidosti lisäarvoa organisaation toimintaan. Johtajan on siksi osattava tuoda liiketoimintastrategia näkyväksi osaksi arkea. Zoomerille on keskeistä ymmärtää, kuinka heidän työpanoksensa näkyy liiketoiminnassa ja johtajan onkin kyettävä osoittamaan ja sanoittamaan suunta ja tavoite, joita kohti työskennellä. Substanssiosaaminen ei siis enää yksin riitä, vaan johtajalta vaaditaan myös erinomaista liiketoimintaymmärystä vahvojen viestintä- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi. Viestinnän merkitys johtamisessa tuleekin korostumaan, sillä zoomeri odottaa johtajalta säännöllisiä päivityksiä liiketoiminnan tilasta ja suunnitelmista. Kerran kuussa järjestettävä henkilöstötilaisuus ei enää riitä, vaan ymmärrys liiketoiminnasta ja tapahtumista täytyy olla osa jokapäiväistä toimintaa.

Zoomerit kokevat yhteistyön niin oman tiimin, kuin yli tiimirajojen, olevan tärkeää työssä onnistumisen ja menestymisen kannalta. Johtajalta odotetaankin vahvaa valmiutta rakentaa siltoja ja vaalia yhteistyötä niin tiimin sisällä, kuin läpi organisaation.

Muutosvastarinnan murtuminen

Kuten olettaa saattaa, tämä diginatiivi sukupolvi odottaa työnantajaltaan parhaita mahdollisia työkaluja. He omaksuvat uusien järjestelmien käytön nopeasti ja ovat aidosti kiinnostuneita hyödyntämään teknologiaa tehdäkseen työstään helpompaa ja tehokkaampaa. Ja tämä on monelle organisaatiolle hartaasti odotettu muutos. Vaikka vanhentuneet järjestelmät ja ohjelmistot ovat edelleen todellisuutta, tarjoaa z-sukupolvi organisaatioille erinomaisen mahdollisuuden valtavaan digiloikkaan. Zoomerit seuraavat teknologian kehitystä tarkasti, ja ovat siksi organisaatioille valtava resurssi tämän muutoksen johtamisessa. Vaikka teknologian uudistaminen viekin resursseja, on suunta organisaatioille suotuisa – kun tieto siirtyy ihmisistä järjestelmiin, tulee liiketoiminnasta vakaampaa. Lienee myös sanomattakin selvää, että kun teknologialla tuetaan tekemistä tarkoituksenmukaisesti, on sillä suora vaikutus myös koko organisaation tehokkuuteen.

Sukupolvien yhteentörmäys

On selvää, että sukupolvien välinen kuilu voi aiheuttaa myös haasteita. Tämä korostaa johtamistaitojen ja pelisääntöjen merkitystä. Zoomerit ovat tottuneet viestimään lähes reaaliajassa, kun taas heidän kokeneemmat kollegansa saattavat vastata viesteihin päivän, kahden viiveellä. Harmonian löytäminen vaatii johtajalta kykyä huomioida erilaiset tavat, odotukset ja tarpeet, ja määritellä raamit, joiden puitteissa tiimin odotetaan toimivan. Olennaista on läpinäkyvä, selkeä viestintä ja toimintamallit. Z-sukupolvi kykenee kyllä mukautumaan, kunhan kokevat tulevansa kuulluksi ja huomioiduksi keskustelussa.

Vaikka zoomerit ovat kehittämisen ja tehokkuuden sanansaattajia, löytyy heiltä myös joustoa ja kärsivällisyyttä. Maailma ei valmistu koskaan, ja asiat kehittyvät ajan kanssa. Zoomeri sietää hitautta ja epävarmuutta, kunhan suunta ja tavoite on selkeä. Muutokseen on kuitenkin syytä valmistautua ja tarttua jo nyt, sillä se ei tapahdu itsestään, vaan vaatii työtä. Suuret ikäluokat ovat eläköitymässä, ja uusi sukupolvi on valmiina jatkamaan heidän työtään. Heidän odotuksensa työkulttuurin ja johtamisen suhteen ovat kuitenkin hyvin erilaiset edeltäjiinsä verrattuna. Nyt on siis aika katsoa eteenpäin, ja valmistautua vastaanottamaan tulevaisuuden asiantuntijat ja rakentaa uudenlaista, vähän parempaa työelämää.

Visma tukee suomalaisten organisaatioiden digitalisaatiota kehittämällä niille liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja.

Tutustu Visman ratkaisuihin