Siirry sisältötekstiin

Kilpailukyky syntyy datasta ja automaatiosta

Digitalisaatio ja teknologioiden nopea kehitys ovat muuttaneet liiketoimintakenttää merkittävästi viime vuosina. Myös asiakkaiden nopeasti kehittyvät odotukset luovat jatkuvasti uusia vaatimuksia liiketoiminnalle.

Erilaiset teknologiat kuten tekoäly, koneoppiminen ja automaatio tarjoavat valtavaa potentiaalia toiminnan ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Älykkäät järjestelmät sujuvoittavatkin arkea automatisoiden monia toistuvia rutiineja, joita asiantuntijat vielä hetki sitten hoitivat manuaalisesti. Vaikka teknologia vapauttaa asiantuntijoiden aikaa merkitykselliselle ja arvoa tuottavalle työlle, kuten asiakkaiden kohtaamiseen, on tehokkuuden yhtälössä vielä yksi merkittävä elementti. Nimittäin data.

Datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti, kuten kasvaa myös sen merkitys liiketoiminnassa. Data käsitteenä viittaa raakaan ja puolivalmiiseen informaatioon, jota jokainen organisaatio kerää, käsittelee ja ylläpitää eri järjestelmissä. Datan kerääminen liiketoiminnan tukena on ensiarvoisen tärkeää, sillä se muodostaa perustan tiedon analysoinnille ja päätöksenteolle. Mutta pelkkä data itsessään ei riitä, eikä luo arvoa liiketoiminnalle – avainasemassa on sen oikeanlainen analysointi ja jalostaminen hyödylliseksi tiedoksi. 

Ymmärrys asiakkaista ja heidän tarpeistansa, mieltymyksistä ja ostokäyttäytymisestä auttaa organisaatioita luomaan ja tarjoamaan asiakkailleen paremmin kohdennettuja tuotteita ja palveluita. Oikean datan kerääminen ja sen hyödyntäminen tarjoavat mahdollisuuden paitsi tehdä parempia päätöksiä, myös optimoida prosesseja ja ennakoida tulevia tarpeita. Jokainen palveluita tai tuotteita tarjoava yritys kerää asiakkaistaan esimerkiksi ostotietoja, kuten tuotteiden nimiä, määriä ja hintoja – tämä kaikki on dataa. Analysoimatta ja hyödyntämättä sitä, se on kuitenkin arvotonta. 

Asiakasymmärrys ammennetaan analytiikasta

Data-analytiikalla tarkoitetaan datan keräämistä ja sen muuttamista hyödylliseksi tiedoksi. Kun dataa analysoimalla löydetään piileviä yhteyksiä, havaitaan trendejä ja tuotetaan ennusteita, se auttaa vastaamaan asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeisiin sekä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. 

Kun yrityksen keräämää dataa analysoimalla tunnistetaan esimerkiksi suosituimmat tuotteet, kannattavimmat asiakassegmentit ja ennustetaan tulevia trendejä, tarjoaa se arvokasta ymmärrystä esimerkiksi tuotekehityksen tueksi, markkinoinnin kohdentamiseksi ja asiakaspalvelun ja -kokemuksen parantamiseksi. Hyödyntämällä ja analysoimalla dataa voidaan siis ymmärtää ja ennakoida asiakkaiden tarpeita ja tarjota heille ratkaisuja ja palveluita entistä paremmin ja oikea-aikaisesti.

Asiakaskokemus on olennainen osa organisaation kilpailukykyä. Se vaikuttaa suoraan asiakkaiden ostopäätöksiin, uskollisuuteen ja suositteluun, ja määrittelee näin organisaation aseman markkinoilla. Panostaminen asiakaskokemukseen on investointi, joka varmistaa organisaation menestyksen pitkällä aikavälillä. Ne organisaatiot, jotka pystyvät hyödyntämään dataa tehokkaasti ja käyttämään automaatiota strategisesti, ovat kilpakentillä etulyöntiasemassa, sillä liiketoiminnassa tarvittava data on tyypillisesti pirstaloitunut ympäri organisaatiota. Automaatio kuitenkin kykenee suorittamaan monimutkaisia tehtäviä nopeasti ja tarkasti, ja nousee arvoonsa erityisesti silloin kun dataa kerätään ja käsitellään eri muodoissa ja monista eri lähteistä. 

Data on kaikkien asia

Automaation avulla tieto on siis hyödynnettävissä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti organisaation sisällä. Datasta huolehtiminen ei kuitenkaan ole yksin järjestelmien tehtävä, vaan se on jokaisen työntekijän vastuulla. Älykkäinkään järjestelmä ei kykene poimimaan tietoa järjestelmän ulkopuolelta, vaan siihen tarvitaan asiantuntijan apua. Yksi suurimmista datan eheyttä ja laatua haastavista tekijöistä onkin kulttuuri. Järjestelmät auttavat asiantuntijoita suoriutumaan tehtävistään tehokkaasti, mutta jotta data ja teknologia voivat tuoda organisaatiolle suurimman hyödyn, on jokaisen kannettava oma kortensa kekoon. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen työntekijän on sitouduttava päivittämään ja käsittelemään kaikkea saatavilla olevaa tietoa toimintamallien ja prosessien mukaisesti. Laadukas data parantaa organisaatioiden resilienssiä ja kykyä ennakoida ja sopeutua muuttuviin tilanteisiin nopeasti. Ja kuten tiedämme, tänä päivänä liiketoiminnassa ei mikään ole varmempaa kuin jatkuva, nopea muutos.

Visma tukee suomalaisten organisaatioiden digitalisaatiota kehittämällä niille liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja.

Tutustu Visman ratkaisuihin