Siirry sisältötekstiin

Tiedolla johtaminen oppilashuollon apuna: Case Huolihuoltaja

Lasten ja nuorten lisääntyvät koulunkäynnin haasteet ja mielenterveyden pulmat ovat viime aikoina puhuttaneet paljon. Lue blogista Huolihuoltaja-hankkeesta, joka on hyvä esimerkki ennaltaehkäisevästä työstä. Kuuntele myös podcast!

Visma Assi poika

Lasten ja nuorten lisääntyvät koulunkäynnin haasteet ja mielenterveyden pulmat ovat viime aikoina puhuttaneet paljon. Palvelut ovat monin paikoin ruuhkautuneet, ja jonot esim. koulupsykologeille saattavat olla pitkät. Tarvitaan keinoja löytää huolenaiheet riittävän ajoissa, ja yksi innovatiivinen keino on Ruskon, Maskun, Nousiaisen ja Laitilan yhteinen Huolihuoltaja-hanke.

Oppilashuolto tukee ja ennaltaehkäisee

Oppilas- ja opiskelijahuolto on monialaista yhteistyötä, jota toteutetaan eri ammattilaisten toimesta. Opetustoimi ja sosiaali- ja terveystoimi sekä tarvittaessa muut tahot toteuttavat sitä yhdessä oppilaiden tai opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Tavoitteena on turvata oppijan hyvinvointia ja oppimista, sekä mahdollistaa varhainen tuki kaikille sitä tarvitseville. 

Oppijoista kertyy paljon tietoa jo oppilaitoksen eri järjestelmiin. Opiskelusta ja oppilaan hyvinvoinnista kertyvä data auttaa niin opettajia kuin opiskeluhuollon ammattilaisiakin tuen tarpeen löytämisessä sekä ehkäisemään ongelmien kasvamista.  

Wilman tuntimerkinnät kertovat omaa viestiään siitä, miten oppilaalla sujuu. Hyvinvointiin vaikuttaa koulunkäynnin lisäksi kuitenkin moni muukin asia. Mitä aikaisemmin mahdollisiin ongelmiin päästään tarttumaan, sitä paremmin päästään ennaltaehkäisemään isompien murheiden syntymistä.

Huolihuoltaja-hanke on ennaltaehkäisevää työtä ja mahdollistaa varhaisen tuen 

Neljän kunnan (Rusko, Masku, Nousiainen ja Laitila) Huolihuoltaja-yhteishanke on hieno esimerkki innovaatiosta, miten oppilaasta kertyvää tietoa voidaan hyödyntää yksilökohtaisessa ennaltaehkäisevässä oppilashuollossa sekä tarjota matalan kynnyksen kanava huolien esille tuomiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle valtion erityisavustusta vuosille 2020-2021 oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa. Hankeidean sai alunperin Ruskon kunnassa tietotekniikkaa opettava Janne Korsimo, jonka ajatuksena oli löytää keino siihen, miten lapsia ja nuoria pystyttäisiin auttamaan ajoissa, ja sitä kautta myös tukea opettajia sekä vähentää painetta kuraattori- ja psykologipalveluissa.

Koulussa tarjottava kolmiportaisen tuen malli on pedagoginen ratkaisu oppilaille tarjottavaan tukeen.  Tuen muotoja ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Huolihuoltaja-hankkeessa ajatus tuesta on laajempi – koulutyön lisäksi pyritään huomaamaan myös mahdolliset haasteet arjessa ja lapsen koko elinympäristössä, ja siten edistämään sitä, että tapauksia saataisiin “haaviin”, ennenkuin ne päätyvät erityiseen tukeen saakka. Hankkeessa ei keskitytäkään erityisen tuen oppilaisiin, jotka ehkä myös jo ovat kuraattoreiden tai koulupsykologien palveluiden piirissä, vaan nimenomaan löytämään laajempi keino oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen ja siten ennaltaehkäisemään isompien ongelmien syntymistä.

Apuna mm. huolipisteytysjärjestelmä ja Wilma-merkinnät 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut rakentaa opetustoimen tueksi huolipisteytysjärjestelmä, jonka tarkoituksena on tunnistaa oppilaan tuen tarve jo varhaisessa vaiheessa. 

-Tarkoituksena ei ole pitää yllä “rikosrekisteriä” tai tehdä mustaa listaa negatiivisia tuntimerkintöjä saaneista oppilaista, vaan huomata huoli mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kertoo Janne Korsimo. Joskus huoli voi myös olla ihan turha – ja aina parempi tietenkin niin päin kuin, että jotain tärkeää jäisi huomaamatta.

Hankkeessa olevien kaikkien neljän kunnan koulujen tukena, Huolihuoltajana, toimii sosionomi Salla Tuomikanta, jonka rooli on napata kiinni huolestuttaviin asioihin.

”Tarkoituksena ei ole pitää yllä “rikosrekisteriä” tai tehdä mustaa listaa negatiivisia tuntimerkintöjä saaneista oppilaista, vaan huomata huoli mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.”

Huolihuoltaja voi olla yhteydessä oppilaaseen esimerkiksi Wilma-merkintöjen pohjalta, hankkeessa kehitetyn pisteytysjärjestelmän myötä, tai huoltaja, opettaja tai opiskeluhuollon henkilökunta voi olla huolihuoltajaan suoraan yhteydessä kertoakseen oppilasta koskevasta huolenaiheesta. 

“Halusimme jonkin mittarin, miten tunnistetaan mahdollisia avun tarvitsijoita, joten kehitin ns. huolipisteytysjärjestelmän”, kertoo Janne. Se perustuu oppilaasta kertyvään tietoon, jota oppilashallintojärjestelmään tallentuu. Muutokset arvosanoissa, keskiarvossa eri aikaväleiltä, negatiiviset tuntimerkinnät (esim. läksyt tekemättä, unohdukset, myöhästelyt, käytökseen liittyvät huomautukset) ovat kaikki saaneet omat painokertoimet. Sen lisäksi Wilman tuntimerkintöihin lisättiin erillinen “huoli”-merkintä“, jonka ei välttämättä tarvitse olla pedagoginen huoli, vaan ihan mikä tahansa huoli oppilaaseen liittyen. Myös tällä merkinnällä on oma pisteysvaikutus. 

“Opetus on pitkästi ihmissuhde- ja kasvatustyötä, joten opettajille kehittyy hyvät tuntosarvet, joilla tunnistaa mahdolliset huolet. Opettajille haluttiin antaa helppo ja matalan kynnyksen tapa ilmaista nämä huolet, ja Wilman kautta se on luontevaa. Tämän huolipisteytysjärjestelmän perusteella Sallalle saadaan indikaattori mahdollisesta huolesta, minkä perusteella lähdetään mahdollisesti ottamaan yhteyttä kotiin ja edistämään asiaa. Tällä tavalla voidaan konkreettisesti hyödyntää oppilaasta kertyvää tietoa ennaltaehkäisevässä työssä, jota Sallan työ nimenomaan on.”, avaa Janne.

”Huolipisteytysjärjestelmän avulla voidaan konkreettisesti hyödyntää oppilaasta kertyvää tietoa ennaltaehkäisevässä työssä.”

Visma Assi auttaa pitämään huolet hallussa ja kirjaukset tallessa

Huolihuoltajana Salla vastaa kaikkien neljän kunnan kaikkien koulujen huolista. Siinä on suuri määrä huolia kirjattavaksi. Apuna Sallalla on Visma Assi, joka on koulukuraattoreiden ja -psykologien sekä muiden opiskeluhuollon ammattilaisten ohjelma. Huolihuoltajan kirjaukset ovat samantyyppisiä kuin esim. kuraattoreilla, joten Wilma ei ole näille asioille oikea paikka, vaan hankkeeseen tarvittiin järjestelmä, johon kirjata juuri näitä asioita. Koska Visma Assi täyttää tarvittavat opiskeluhuollon tietoturvavaatimukset ja siinä saadaan hyödynnettyä yhteyttä Wilmaan sekä sen taustalla olevaan oppilashallinto-ohjelma Primukseen, oli Assi luonteva työkalu projektille.

Assi on Sallan mukaan soveltunut hyvin tähän projektiin. Kaikki huolet, tapaamiset ja puhelut kirjataan Assiin, ja kaikki tapaukset ovat heti näkyvillä, samoin se minkä kunnan ja koulun oppilaasta on kyse. Kuntarajat ylittävä ohjelma olikin edellytyksenä ohjelmaa etsittäessä. 

Kun kaikki tapaamiset ja puhelut kirjataan Assiin, ovat tapaukset heti käden ulottuvilla ja ne myös pysyvät turvallisesti ja kootusti tallessa. Näin varmistetaan myös, ettei yksikään huoli tai oppilas unohdu.

Janne kertoo Assin raportoinnin ja tilastoinnin auttavan siinä, että nähdään millaisiin asioihin pitää panostaa. Tapausten lukumäärää voi tarkastella kuntakohtaisesti, kouluittain, sukupuolittain jne. sekä montako niistä on avoimia, montako taas on jo suljettu. Assin ja oppilashallinto-ohjelma Primuksen välinen yhteys on hyödyksi, koska Primuksesta löytyy puolestaan oppilaiden taustatiedot.

Opiskeluhuoltoa yli rajojen

Janne kokee, että tämänkaltainen toiminta, jossa pystytään tukemaan lasten arkea koulun ulkopuolella, on hyödyksi ennen kaikkea lapsille ja nuorille, mutta myös opettajille. Kaiken tuen ei tarvitse tulla koulun kautta, vaan ylittämällä hallinnollisia rajoja, ja yhdistämällä mukaan esim. nuorisotoimi, voitaisiin yhdessä tukea lasten ja nuorten arjessa selviämistä. 

Tekemällä yhteistyötä myös yli kuntarajojen, voidaan säästää kustannuksissa ja puhaltaa yhteen hiileen. Myös Salla on samoilla linjoilla ennaltaehkäisevien palveluiden tarpeellisuudesta. – kaikki ennaltaehkäisevät palvelut ovat tarpeellisia. Huolihuoltaja-hanke on konkreettista ennaltaehkäisevää työtä, joka on saanut kiitosta myös opettajilta. 

Kuuntele podcast: Janne Korsimo ja Salla Tuomikanta kertovat Huolihuoltaja-hankkeesta

Tutustu Visma Assiin

Osallistu maksuttomaan Assi-webinaariin

Suosituimmat