Siirry sisältötekstiin

Kaunotar vai hirviö? Mitä tilinpäätöksen luvut kertovat yrityksen maksuvalmiudesta

Tilinpäätöksen lukuja tulkitsemalla saadaan tärkeää tietoa muun muassa yrityksen maksuvalmiudesta. Talousjohtaja Mikko Määttä kertoo, mitä lukuja kannattaa seurata ja miten.

Mikko_Maatta

Vuodenvaihteen ympärillä ja alkuvuodesta on turha yrittää kutsua tilitoimistojen työntekijöitä mukaan pitkille lounaille tai leppoisiin illanviettoihin. Yritysten tilipäätösten laatiminen on äärimmäisen kiireistä aikaa. Tarkkuutta vaativa työ vie runsaasti energiaa, mutta se luo myös pohjan tulevaisuuden suunnittelulle.

Tilinpäätöksen luvut kertovat armottomasti, miten mennyt vuosi on sujunut ja antavat osviittaa siitä, mihin tulevaisuudessa kannattaa kiinnittää huomiota. Millainen on esimerkiksi yrityksen maksuvalmius, tarvitseeko sitä parantaa ja miten tämä tapahtuu? Yrityksen itsensä lisäksi tunnuslukuja tulkitsevat uteliaina myös erilaiset sidosryhmät, sijoittajat, kilpailijat ja muut kiinnostuneet.

Korona toi uusia lakeja

Viime vuosi tekee yritysten tulevista tilipäätöstiedoista tavallistakin erityisempiä. Koronan vaikutukset ovat olleet arvaamattomat. Väliaikainen konkurssilain muutos on voinut pitää kovia kokeneita yrityksiä vielä pinnalla, mutta nyt niillekin alkavat koittaa totuuden hetket. Kun lain suojaa ei enää ole, konkurssihakemukset todennäköisesti lisääntyvät.

Hallitus on tehnyt tilannetta helpottamaan tälle vuodelle uuden, helmikuun alusta voimaan astuneen väliaikaisen muutoksen, jossa yritystä pidetään maksukyvyttömänä vasta kun maksukehotusta ei ole noudatettu 30 päivään – aiemmin raja oli yksi viikko.

Uusi perintälain muutos vaikuttanee puolestaan maksuaikoihin ja kassavirtaan. Jotkin yritykset saattavat esimerkiksi käyttää toimittajiaan ”pankkeina” lykkäämällä laskujen maksamista tavallista pitemmälle. Tätä muutosta olemme käsitelleet aiemmassa blogissamme. Ongelmat saattavat myös alkaa näkyä viiveellä, jos asiakkaille on hankalassa tilanteessa annettu tavallista pitempiä maksuaikoja.

Kaikki ei ole pelkkää synkkyyttä. Jotkin yritykset ovat saattaneet menestyä tavallista paremmin murrostilanteessa. Suuret mullistukset luovat myös uusia mahdollisuuksia.

Näe yrityksen maksuvalmius näistä tunnusluvuista

Mitä tunnuslukuja kannattaa seurata, jotta yrityksen todellinen tila selviäisi? Yksi tärkeä kohde on maksuvalmiuden seuranta taseen lukujen perusteella. Paljonko kassassa on rahaa tai onko yrityksellä nopeasti rahaksi muutettavaa likvidiä omaisuutta? Kuinka hyvin yritys selviäisi yllättävistä laskuista? Riittävätkö varat päivittäisen toiminnan pyörittämiseen ilman uusia lainoja?

Quick ratio ja Current ratio ovat ehkä yleisimmät maksuvalmiuden seuraamiseen käytettävät tunnusluvut. Ne kertovat, miten hyvin yritys pystyy selviämään lyhytaikaisista veloistaan. Voit katsoa tarkemman kuvauksen näistä tunnusluvuista ja siitä, miten ne lasketaan, pienestä tilinpäätössanastostamme. Toinen tapa seurata maksuvalmiutta tilinpäätöksen luvuista on katsoa puhtaasti yrityksen käytössä olevaa rahaa kassavirtalaskelmien kautta. Rahoitustulos on arvio siitä konkreettisesta rahamäärästä, jota yritys pystyy vapaasti käyttämään esimerkiksi velkojen maksuun, uusinvestointeihin tai osinkona omistajille. Toimintajäämä puolestaan kuvaa sitä rahamäärää, joka jää kassaan, kun yrityksen toiminnan kulut (sekä muuttuvat että kiinteät) on vähennetty myyntituloista. Myös näihin termeihin kaivaudutaan syvemmin tilinpäätössanastossa.

Entä jos asiakas ei maksa laskujaan?

Yrityksen arkea on, että kaikki asiakkaat eivät lopulta maksa laskujaan. Osa siitä rahamäärästä, jonka yritys on ajatellut käyttää kaikkeen hyvään, kuten omien laskujensa maksuun, palkkoihin tai kalustoinvestointeihin, jää saamatta. Tehokkaalla perinnällä voidaan osa toivottomalta näyttäneistä tilanteista vielä pelastaa, mutta loput joudutaan kirjaamaan luottotappioksi.

Tilannetta helpottaa, että luottotappion voi vähentää verotuksessa. Jos kyseessä on ollut arvonlisäverollinen myynti, jo tilitetyn ALV:n saa myös takaisin. Luottotappion voi kirjata tilinpäätökseen esimerkiksi silloin, kun velallinen on hakeutunut konkurssiin tai saneeraukseen, tai kun perintätoimet eivät ole tuottaneet tulosta. Tilinpäätöksessä luottotappiot kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin.

Suuret luottotappiomäärät voivat ennakoida hankaluuksia tulevaisuudessa – jos yrityksen asiakaskunta kärsii maksuvaikeuksista, tämä heijastuu eteenpäin yrityksen omaan toimintakykyyn.

Ennakointi on yritystoiminnan kulmakivi

Yrityksen päivittäisen toiminnan suunnittelu on huomattavasti sujuvampaa, jos rahavirtoja pystytään ennakoimaan luotettavasti. Rahat on tärkeä pystyä kotiuttamaan tehokkaasti, etteivät ne roiku myyntisaamisissa. Mitä hitaammin rahaa tulee sisään, sitä hankalampi on selvitä omista velvoitteista.

Nykyaikaisten taloushallinto-ohjelmistojen (kuten Visman Netvisor, johon myös Visman saatavienhallintapalvelut on helposti kytkettävissä ) avulla voidaan nähdä suoraan, paljonko rahaa on kotiutumassa, jos kaikki maksavat suunnitelman mukaan. Ajantasainen tieto on äärimmäisen tärkeää, jotta yritys voi tehdä fiksuja päätöksiä tulevaisuudesta.

Myyntisaamisten ikäjakaumasta voi varsin helposti päätellä, miten jatkossa menee. Mitä pitemmälle aika kuluu, sitä hankalammaksi saatavien takaisinsaaminen muodostuu. Yrityksen kannattaa ottaa saatavienhallintaan keskittynyt kumppani mukaan jo hyvissä ajoin, ettei jouduta turhaan kirjaamaan luottotappioita.

Rahaliikenne on yrityksen verisuonisto. Verenkierto kannattaa pitää sujuvana, sillä rahaliikenteen häiriöillä ja tukoksilla voi olla kohtalokas vaikutus yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuteen.

Kannustan tekstin lukijoita huomioimaan myös seuraavat asiat:

  • Huolehdi, että yrityksesi käytössä on riittävän automaatioasteen mahdollistava taloushallinnon ohjelmisto.
  • Varmista, että automatisoitu saatavienhallinnan prosessi on osana ohjelmistoa.
  • Suunnittele ja budjetoi sisäiset ja ulkoiset resurssit reskontran valvontaan.
  • Käy yrityksenne saatavienhallinnan prosessi kriittisin silmin läpi.
  • Tarkista väliaikaisen perintälain kysymykset vastauksineen täältä.

Mikko Määttä

talousjohtaja

Visma Financial Solutions Oy

M​e Visma Financial Solutionsilla autamme suomalaisia yrityksiä toimimaan tuottavasti ja tehokkaasti materiaalien sekä ajankäytön suhteen automatisoimalla maksuvalvonnan rutiiniprosesseja. Parannamme yritysten kassavirtaa ja maksuvalmiutta vaikuttaen siten positiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintavalmiuteen.

SANASTO – NÄIN TULKITSET MAKSUVALMIUTTA TILINPÄÄTÖSLUVUISTA

Quick Ratio

Quick ratio on paljon käytetty yrityskunnon mittari. Tämä ”happotesti” kertoo, millainen on yrityksen kyky selvitä lyhytaikaisista veloistaan sekä miten yritys selviää mahdollisista yllättävistä menoista. Jos rahoitusomaisuutta (kassan varat, lyhytaikaiset saamiset ja rahoitusarvopaperit) ei ole tarpeeksi tällaisiin menoihin, ennemmin tai myöhemmin voi tulla ongelmia. Quick ration arvon on hyvä olla vähintään 1, jolloin rahoitusomaisuus kattaisi täsmälleen lyhytaikaiset velat. Puskuria on kuitenkin hyvä olla enemmän, vaikka kovin suuri Quick ratio voi kertoa myös pääomien tehottomasta käytöstä.

Quick ratio lasketaan seuraavasti: rahoitusomaisuus / (lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut)

Current Ratio

Current ratio on varsin lähellä Quick ratiota, ja se mittaa maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria tilinpäätöksen hetkellä. Siinä verrataan Quick ration tavoin kassavaroja ja rahoitusomaisuutta lyhytaikaisiin velkoihin. Merkittävin ero on siinä, että kassavarojen ja arvopaperien lisäksi huomioon otetaan myös nopeasti rahaksi muutettava vaihto-omaisuus. Current ration aikaperspektiivi on vuoden mittainen, kun taas Quick ratio katsoo tavallisesti lyhyempää ajanjaksoa.

Current ration laskukaava on: (rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus) / lyhytaikainen vieras pääoma.

Rahoitustulos

Rahoitustulos on hyvin yksinkertaisesti se konkreettinen varsinaisen liiketoiminnan tuottama rahasumma, joka on käytettävissä yrityksen toiminnan pyörittämiseen. Rahoitustuloksella pitäisi pystyä maksamaan juoksevat ja kiinteät kulut, velkojen lyhennykset sekä investointien omarahoitusosuudet. Lisäksi tällä tuloksella huolehditaan myös yrityksen omistajien voitonjaosta.

Rahoitustulos lasketaan lisäämällä yrityksen nettotulokseen poistot ja arvonalennukset.

Toimintajäämä

Toimintajäämässä ollaan rahavirtojen äärellä. Siinä katsotaan, miten hyvin kassaan tulevat yrityksen liiketoiminnan tulot kattavat kassasta maksettavat liiketoiminnan menot. Toimintajäämää laskettaessa tuloslaskelmassa olevat suoritusperusteiset tuotot ja kulut muutetaan kassaperusteisiksi. Toimintajäämä on dynaamisesti muuttuva kuva yrityksen nykytilanteesta, kun esimerkiksi Quick Ration ja Current Ration aikajänne on pidempi.

Kassavirtalaskelma

Kassavirta koostuu yrityksen tilille tulevasta ja sieltä lähtevästä rahaliikenteestä. Päivittäisen liiketoiminnan kassavirrassa positiivisella puolella ovat myyntisaamiset ja myynnistä kotiutuneet kassatulot, negatiivisella puolella ovat puolestaan kassamenot, joita ovat esimerkiksi vuokrat, verot ja palkat. Kassavirtalaskelman avulla nähdään yrityksen todellinen maksuvalmius. Jos yrityksen asiakkaat eivät maksa laskujaan ajoissa, tämä vähentää kassavirtaa ja heikentää yrityksen kykyä selvitä omista maksuvelvoitteistaan. Rahavirtaa voidaan seurata myös investointien ja rahoituksen osalta.

Luottotappio

Aina asiakkaat eivät maksa laskujaan. Luottotappioihin kirjataan ne tulot, joiden ei enää voida odottaa kotiutuvan yritykselle. Kovin pienet tai vähän suuremmatkaan maksujen viivästymiset eivät vielä ole luottotappioita, vaan tappioksi kirjaamisen edellytyksenä on perusteltu arvio siitä, että rahoja ei enää saada. Taustalla voi olla esimerkiksi useita tuloksettomia perintäyrityksiä. Luottotappiot ovat kirjanpidossa vähennyskelpoisia eriä, ja ne kirjataan myyntisaamisten osalta kohtaan Liiketoiminnan muut kulut.

Suosituimmat