Taloussuunnittelu: Vuosittainen rutiini vai tulevaisuuden informaation ja kuntalaisten yhteistyön tulos?

Kirjoittanut Outi Ylönen, Senior Consultant ja Anne Maijanen, Senior Consultant


 

Kuinka monta vuotta kunnassanne, kuntayhtymässänne tai liikelaitoksessanne on talousarvio ja suunnitelmat tehty samalla rutiinilla? Vastaako toimintatapa tätä hetkeä ja antaako se tarpeeksi tietoa seuraaville vuosille?

Kenellä on mahdollisuus osallistua talousarvion laadintaan? Missä kuntalaiset voivat tutustua vahvistettuihin talousarvioihin ja -suunnitelmiin? Minkälaisia tulevaisuusennusteita on määrärahojen suunnittelijoilla käytössä suunnitelmia tehtäessä?

Osallistaminen

Oletteko miettineet, olisiko taloussuunnittelua mahdollista rantauttaa myös kunnan asukkaille, jolloin asukkaat itse ottavat vastuuta tulevasta ja samalla lähentyvät päätöksentekoa julkisessa hallinnossa. Kesäkuussa 2017 voimaan tullut kuntalain pykälä 22 §1) kannustaa sen soveltamiseen. Pykälässä sanotaan, että ”Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.” Yhtenä vaihtoehtona pykälässä mainitaan, että asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun.

Osa kunnista on toteuttanut tätä hyvin tuloksin, kuntalaisia voi kannustaa osallistumaan, vaikka uusien alueiden suunnitteluun, määrärahojen kohdentamiseen, säästökohteiden valintaan tai yhteistoimintamallin luomiseen yhdessä paikallisten toimijoiden ja kunnan kanssa. Kuntaliitto on julkaissut oppaan ”Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa” 2), opas auttaa suunnittelemaan ja havainnoimaan sopivia suunnittelukohteita. Onko teidän kunnassanne kohteita, joita voidaan suunnitella yhdessä kuntalaisten kanssa?  Kun yhteisiä kohteita suunnitellaan, pitää kuitenkin suunnittelussa huolehtia siitä, että ne ovat sidottavissa kunnan talousarvioon ja että suunnitelmien toimenpiteiden vaikutukset ovat mitattavissa. 

Talousarviotietojen julkistaminen

Julkisen organisaation on suunniteltava ja organisoitava taloustietojen julkistaminen. Kuntalain 1) 109 §:ssa määritellään, että kunnan järjestämiä palveluita ja kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot mm.  talousarvio- ja suunnitelmat ovat julkisia ja ne on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Miten organisaatiossanne tiedot julkistetaan ja mitä tietoja kuntalaisilla on saatavilla?

Tietosisältö ja lain vaatimukset tietojen keräämiseen

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA) on 26.10.2016 hyväksynyt JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarviosuosituksen 3) ja samassa yhteydessä Käsikirjan taloussuunnitelmien laatimisesta.  Suositus ja sen käsikirja ohjaavat taloussuunnittelun tietosisältövaatimuksia ja aikataulutusta.

JHS-suositus ohjaa julkisia organisaatioita tuottamaan talousarvioesitykset yhteisellä rakenteella kaikissa julkisissa organisaatioissa, jolloin varmistetaan tiedon julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten. 

Tilastokeskus on kerännyt aikaisemmin lakisääteisesti julkisten organisaatioiden talousarvio- ja tilinpäätöstietoja valtionhallinnon tarpeita ja tilastointia varten. Valtiovarainministeriön hallinnoiman, vuonna 2012 perustetun Kuntatieto-ohjelma -hankkeen 4) eli Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tarkoitus on kehittää kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta.

Ohjelman toteutuksen lopputuloksena kuntien ja valtion on mahdollista käyttää samoja yhteisesti määritettyjä ja automaattisesti tuotettuja kuntien taloutta kuvaavia tietoja omissa kuntiin liittyvissä päätöksentekoprosesseissaan. Ohjelmalla edistetään tietojen tuotannon ja raportoinnin kehittämistä niin, että tiedot ovat oikeaan aikaan ja avoimesti sekä riittävän kattavasti ja vertailukelpoisesti eri päätöksentekijöiden saatavilla.

Kuntatieto -ohjelman yhteydessä on hyväksytty useita eri koodistoja ja suosituksia, joiden vaikutuksia olisi jokaisen julkisorganisaation taloudesta vastaavan henkilön hyvä miettiä omassa taloussuunnittelussaan ja toteutumatietojen käsittelyssä omalla toimialueellaan. Viimeistään nyt olisi aika miettiä, mitä toimenpiteitä omassa organisaatiossa pitäisi tehdä ja mitä muutokset oman organisaation osalta tarkoittavat.

 

Lähteet:

  1. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410

  2. https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/osallistuva-budjetointi

  3. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs192

  4. https://vm.fi/kuntatieto