Perinnän tietopankki

Tervetuloa perinnän tietopankkiin

Mikäli et löydä etsimääsi tietopankista, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme.

Väliaikaisen perintälain muutoksia yritysperintään on jatkettu vuodelle 2022. Lue lisää lakimuutoksesta täällä » 

Perintätietopankki

Tältä sivulta löydät asiantuntijoidemme koostaman perinnän tietopankin/ tietopankin perintäasioista. Olemme keränneet tietopankkiin vastauksia perintään ja sitä säätelevään lainsäädäntöön liittyviin kysymyksiin. Mikäli et löydä etsimääsi tietopankista, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme.

Tietopankin sisältö:

Mitä on perintä?

Laskun lähetys perintään

Perinnän vaiheet

Vapaaehtoinen perintä

Milloin lasku menee perintään?

Perintälaki

Perintäkulut

Viivästyskorko

Trattaperintä

Mitä tarkoitetaan protestoinnilla?

Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä

Jälkiperintä

Perintä ulosotossa

Mitä tarkoitetaan riitaisella saatavalla?

Yritysperintä

Kuluttajaperintä

Kansainvälinen perintä

Vuokran perintä

Automatisoitu perintä

Pitääkö velalliselle lähettää huomautuskirje ennen perintään siirtoa?

Miten ja kuinka usein tilitätte velallisasiakkaan maksamat suoritukset?

Miksi olen saanut arvonlisäverolaskun?

Olen saanut teiltä perintäkirjeen, voiko velan maksaa osissa?

Minkälaisia saatavia otatte perintään?

 

Mitä on perintä?

Perintä tarkoittaa toimia, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti maksamaan erääntynyt velkojan saatava. Perintätoimenpiteitä voi suorittaa velkoja itse tai toimeksisaaja, esimerkiksi perintätoimisto.

 

Laskun lähetys perintään

Voit lähettää laskun perintään täältä. Pääsääntöisesti emme tarvitse laskukopioita. Tarvittaessa pyydämme lisätietoja.

 

Perinnän vaiheet

Laskutus

arrow-down

Maksumuistutus

arrow-down

Vapaaehtoinen perintä

arrow-down

Oikeudellinen perintä

arrow-down

Ulosotto ja jälkiperintä

 

Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoisessa perinnässä maksamatonta saatavaa voidaan periä kirjeellä, puhelimella, sähköpostilla ja yrityssaatavia lisäksi tratalla. Maksusopimusneuvottelut ovat myös olennainen osa vapaaehtoista perintää.

Oikeudellinen perintä

Kun saatavaa ei ole saatu perittyä vapaaehtoisella perinnällä, on mahdollisuus jatkaa perintää oikeudellisella perinnällä. Tällä tarkoitetaan haastehakemuksen laatimista käräjäoikeuteen. Haastehakemuksen perusteella käräjäoikeus antaa asiassa päätöksen eli yksipuolisen tuomion. Yksipuolinen tuomio toimitetaan edelleen perittäväksi ulosottovirastoon. Tällöin puhutaan myös tuomion täytäntöönpanosta. Oikeudellisen perinnän kuluista vastaa velallinen.

Perintäkirje

Velalliselle lähetettäviä perintäkirjeitä ovat mm. maksumuistutus, maksuvaatimus sekä yritysperinnässä käytetty tratta.

Maksumuistutus on yleisesti ensimmäinen kirjallinen velalliselle lähetettävä huomautus siitä, että kyseinen velka on edelleen maksamatta.

Maksuvaatimus lähetetään, jos velallinen ei reagoi lähetettyyn maksumuistutukseen. Maksuvaatimuksessa velalliselle ilmoitetaan velan laiminlyönnistä seuraavista jatkotoimista. Maksuvaatimus termiä käytetään ns. ammattimaisen toimijan, esimerkiksi perintätoimiston, lähettämästä perintäkirjeestä.

Tratta on yritysperinnässä käytettävä perintäkirje, jonka teho perustuu julkisuusuhkaan. Mikäli velallinen ei maksa velkaa tai sovi perintätoimiston kanssa suoritettavista lyhennyksistä ennen eräpäivää, on perintätoimistolla mahdollisuus protestoida tratta, jolloin velallisyritykselle aiheutuu maksuhäiriömerkintä.

 

Milloin lasku menee perintään?

Ensimmäinen toimenpide laskun erääntymisen jälkeen on maksumuistutuksen lähettäminen. Muistutusvaihetta seuraavat muut vapaaehtoisen perinnän toimenpiteet. Voit lähettää erääntyneen laskun perintään, kun siitä on lähetetty vähintään yksi kirjallinen maksumuistutus, joka on erääntynyt. Laskun tulee myös olla riidaton eli asiakkaasi ei ole kiistänyt laskun perustetta tai esimerkiksi reklamoinut laskun summasta.

Jos olet ollut laskun erääntymisen jälkeen yhteydessä asiakkaaseesi esimerkiksi sähköpostilla, kannattaa lähettää vielä virallinen muistutus ennen laskun siirtämistä perintään.

 

Perintälaki

Laki saatavien perinnästä säätää erääntyneen saatavan perinnästä sekä perintään liittyvistä ja velkasuhteen osapuolten asemaan vaikuttavista asioista. Perintälaissa perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt saatava.

 

Perintäkulut

Perintäkulut ovat korvausta siitä vahingosta, joka velkojalle aiheutuu, kun saatavaa on jouduttu perimään.

Velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut riippumatta siitä, periikö velkaa velkoja itse vai toimeksisaajan kautta. Kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon mm. saatavan suuruus, suoritettu työmäärä ja perintätehtävän suoritustavan tarkoituksenmukaisuus.

Velallinen ei ole kuitenkaan velvollinen korvaamaan perintäkuluja, jos saatavan perinnässä on menetelty perintälain tai hyvän perintätavan vastaisesti tai muutoin velallisen kannalta sopimattomalla tavalla.

 

Viivästyskorko

Viivästyskorolla tarkoitetaan eräpäivän jälkeen kertyvää korkoa jota velallisen on maksettava maksusuorituksen viipyessä.

Korkolain (4§) mukainen laillinen viivästyskorkoprosentti tarkistetaan puolivuosittain. Se on pakottava vain kuluttajakaupassa. Yritysten ja yrittäjien kanssa voi vapaasti sopia tätä korkeammasta viivästyskorosta. Lue lisää viivästyskorosta täällä.

 

Trattaperintä

Tratta on maksukehoitus, jossa velallista vaaditaan määräajassa suorittamaan velkansa perintäkuluineen ja viivästyskorkoineen sillä uhalla, että maksun laiminlyönti ilmoitetaan luottotietorekisteriin ja että sieltä häiriömerkintä voidaan edelleen toimittaa Kauppalehden ja Taloussanomien protestilistalle julkaistavaksi. Trattaa voidaan käyttää vain elinkeinonharjoittajien ja yritysten velkasuhteisiin. Yksityishenkilön velkaa ei tratalla voi periä.

 

Mitä tarkoitetaan protestoinnilla?

Tratta voidaan protestoida, jos velkaa ei makseta.  Protestointi tarkoittaa sitä, että velallisen luottotietoihin tulee merkintä maksamattomasta velasta. Protestointi voidaan tehdä hiljaisesti tai julkisesti. Hiljaisella protestoinnilla tarkoitetaan sitä, että edellä mainittu maksuhäiriömerkintä tulee pelkästään velallisen luottotietoihin ja julkisessa protestoinnissa maksuhäiriömerkintä julkaistaan lisäksi Kauppalehden protestilistalla

 

Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä

Perinnässä ei saa antaa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seuraamuksista. Velalliselle ei saa myöskään aiheuttaa tarpeettomia kuluja tai tarpeetonta haittaa eikä vaarantaa velallisen yksityisyyden suojaa.

 

Jälkiperintä

Jälkiperintää kannattaa käyttää silloin, kun velallinen on todettu maksukyvyttömäksi ja siksi perinnän onnistuminen lähitulevaisuudessa on epätodennäköistä.

Jälkiperinnän ansiosta velka ei vanhene ja velkojalla on vielä mahdollisuus saada maksusuoritus velallisen taloudellisen tilanteen parannuttua. Lisäksi jälkiperinnässä maksamattomalle velalle kertyy viivästyskorkoa koko jälkiperintäprosessin ajan siihen asti, kun koko avoin velka on maksettu.

 

Perintä ulosotossa

Ulosmittauksella pyritään varmistamaan perittäväksi tulleen saatavan maksaminen: velallisen tuloja ja omaisuutta ulosmitataan niin paljon, että ulosotossa oleva velka tulee maksetuksi. Ulosmitattavaa irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi ajoneuvot, arvopaperit, asunto-osakkeet, veronpalautukset, pankkitalletukset ja käteinen raha. Myös kiinteää omaisuutta voidaan ulosmitata.

 

Mitä tarkoitetaan riitaisella saatavalla?

Saatava on riitainen, kun velkoja ei katso velallisen esittämää reklamaatiota aiheelliseksi taikka perustelluksi. Riitaisuus voi koskea koko saatavaa tai vain osaa siitä.

 

Yritysperintä

Yritysperinnän perintäkeinot ovat monipuolisempia ja niissä kannattaa pyrkiä nopeaan perintärytmiin. Yritykselle maksuhuomautuksen voi lähettää esimerkiksi 5-7 vuorokauden kuluttua eräpäivästä tai sopimuksen mukaan. Yritysperintään kuuluu myös keinoja, jotka eivät ole mahdollisia kuluttajaperinnässä. Näitä ovat trattaperintä sekä konkurssiperintä. Jos yritysasiakkaalla ilmenee maksuvaikeuksia, on hyvä olla eturintamassa neuvottelemassa sopivaa ratkaisua ja pitää yritysperinnän prosessi nopeana.  

Täsmällinen muistutuspalvelumme sisältää mahdollisuuden siirtää lasku perintään.

 

Kuluttajaperintä

Kuluttajaperinnällä tarkoitetaan saatavan perimistä yksityishenkilöltä. Kuluttajaperinnän keinot ja perintärytmi on tarkasti säännelty perintälaissa (Laki saatavien perinnästä).

Jos haluat lisätä kuluttajalle lähetettävään maksumuistutukseen perintälain määrittelemän 5 euron perintäkulun, on laskussa pitänyt olla maksuaikaa 14 päivää ja lisäksi laskun erääntymisestä on pitänyt kulua vähintään 14 päivää. Mikäli perintäkulua ei haluta lisätä maksumuistutukseen, voidaan muistutus lähettää nopeammin kuin 14 päivän kuluttua, mutta kuitenkin aina niin, että laskun saajalla on riittävästi aikaa maksamiseen.

Täsmällinen muistutuspalvelumme sisältää mahdollisuuden siirtää lasku perintään.

 

Kansainvälinen perintä

Kansainvälisen perinnän kompastuskivenä on usein se, että Suomesta käsin on vaikeaa vaikuttaa ulkomaisen yrityksen maksuhalukkuuteen. Yhä useampi suomalainen yritys suuntaa liiketoimintaansa ulkomaille. Näin myös kansainvälisestä perinnästä on tullut osa monen yritysten arkea. Vientisaatavien kotiuttaminen voi kuitenkin osoittautua hankalaksi, sillä paikalliset käytännöt ja lainsäädäntö tekevät prosessista tarpeettoman monimutkaisen.

Laajan kumppaniverkostomme ansiosta meillä on aina käytössämme kohdemaassa tunnettu ja luotettava perintätoimisto. Saatavasi siis kotiutetaan ulkomailta kohdemaan kulttuurin ja lait tuntevan paikallisen toimijan avulla.

 

Vuokran perintä

Mikäli vuokralaisesi on laiminlyönyt maksuaikataulunsa, on hyvä ryhtyä asianmukaisiin toimiin viiveettä. Luotettavat vuokraperintäpalvelumme yli 20 vuoden kokemuksella varmistavat onnistuneen lopputuloksen.
Vuokran perintä kauttamme on vaivaton tapa hoitaa saatavien kotiuttaminen. Voit jättää yhteydenottopyynnön tästä.

Periäksemme vuokraa tarvitsemme seuraavat tiedot:

  • Kopio vuokrasopimuksesta

  • Avoinna olevien vuokrien määrät sekä erääntymispäivät

  • Asuuko velallinen edelleen vuokrakohteessa ja mikäli asuu - haetaanko häätö kyseisestä kohteesta

  • Mikäli vuokralaiselta on saatu suorituksia vuokrarästien osalta, tulisi suoritukset aina kohdistaa vanhimpaan avoinna olevaan vuokraan.

 

Automatisoitu perintä

Automatisoitu perintä säästää työaikaasi. Erääntyneiden saatavien hoitamiseen kuluu yllättävän paljon työaikaa. Aikaa kuluu esimerkiksi muistutusten lähettämiseen, maksuneuvotteluihin ja maksujen valvontaan sekä suoritusten kohdistamiseen ja kirjaukseen. Automatisoitu perintä hoitaa nämä kaikki vaiheet puolestasi ja säästät työaikaasi.

Automatisoituun perintään kuuluvat mm. seuraavat ominaisuudet:

  • Toimeksiantojen lähetys helposti ”nappia painamalla”

  • Suoritusten kirjautuminen reskontraan laskukohtaisilla viitteillä

  • Ohimaksujen automaattinen päivittyminen

  • Toimeksiantojen läpinäkyvä seuranta

 

Pitääkö velalliselle lähettää huomautuskirje ennen perintään siirtoa?

Kuluttajavelalliselle on lähetettävä vähintään yksi maksuhuomautus kirjallisena ennen perintään siirtämistä. Katso tarkemmat ohjeet kuluttaja-asiakkaan huomautusajoista kohdasta Kuluttajaperintä.

Trattaa saa käyttää yritysvelallisen perinnässä, mikäli velalliselle on toimitettu maksuhuomautus, jossa on annettu vähintään seitsemän päivää maksuaikaa.

Suosittelemme yhtä, mutta korkeintaan kahta huomautuskirjettä ennen perintään siirtoa.

 

Miten ja kuinka usein tilitätte velallisasiakkaan maksamat suoritukset?

Perityt varat tilitetään viitesiirtomuodossa ja tilitykset tapahtuvat päivittäin.

 

Miksi olen saanut arvonlisäverolaskun?

Mikäli olette arvonlisäverovelvollinen perintäasioitanne koskevassa liiketoiminnassanne, laskutamme perintäkulun arvonlisäveron teiltä sekä yritys- että kuluttajavelallisten osalta. Tämä arvonlisävero on kuitenkin kokonaan vähennyskelpoinen erä, joten se ei lisää perinnän kustannuksianne.

 

Olen saanut teiltä perintäkirjeen, voiko velan maksaa osissa?

Voit tehdä maksusuunnitelman milloin sinulle parhaiten sopii. Palvelumme on avoinna 24/7. Tunnukset palveluumme löydät sinulle saapuneesta kirjeestä.

 

Minkälaisia saatavia otatte perintään?

Voimme periä riidattomia sopimukseen perustuvia saatavia. Tyypillisesti perintätoimeksiannot liittyvät esimerkiksi erilaisiin palveluihin tai tuotteisiin liittyvän laskun perintään, velan perintään, vuokran perintään tai vastikkeiden perintään.

Voimme hoitaa myös riitaisia velkomus- ja muita asioita lakimiestemme toimesta.

Tarvitsetko apua perintään?

Ota rohkeasti yhteyttä, asiantuntijamme kertovat mielellään sinulle lisää perintään liittyvistä palveluistamme!

Räätälöimme tarvittaessa yhdessä kanssasi tarpeitasi vastaavan palvelukokonaisuuden, jossa yhdistyvät sähköisten palveluiden hyödyt ja asiantuntijoidemme osaaminen.

 

Yhteydenotto perintä