Optimering

Optimering effektiverar arbetskraftshanteringen särskilt i organisationer med stor personal.

Fråga oss

Optimering i arbetstidsplaneringen

Optimeringen gör att arbetslistans arbeten kan fördelas åt personalen så att slutresultatet är så kostnadseffektivt som möjligt. Optimering ger bland annat följande fördelar:

  • Periodens timantal är så nära målsättningen som möjligt, utan dyra överskott eller underskott.
  • Nöjdare personal: arbets- och ledighetsönskemålen beaktas rättvist, fritimmarna maximeras
  • För varje arbete väljs bästa möjliga arbetare med tanke på kompetens och annan beredskap.

Automatisering

Optimeringen automatiserar arbetstidsplaneringen, vilket ger förmännen mer tid att utveckla och leda. Automatiseringen minskar avsevärt den tid som går till planering och möjliggör uppställande av alternativa arbetstidsplaner med olika tyngdpunkt. Olika alternativ kan jämföras på förhand och den bästa kan väljas utgående från till exempel kostnader eller arbetstursönskemål.

Centralisering

Automatiseringen möjliggör också centralisering av arbetstidsplaneringen även i stora organisationer. Alla uppgifter som behövs i planeringen matas noggrant in i systemet: begränsningar som hänför sig till lagstiftning, kollektivavtal och företagets egen praxis, personernas kompetens samt vilken kompetens olika arbetsuppgifter kräver. Centraliseringen förenhetligar organisationens planering och frigör tid åt förmännen att syssla med sina viktigaste uppgifter.

Matematisk optimering

Arbetstidsplanering är ett av de mest utmanande matematiska problemen. Därför grundar sig vår optimering på matematisk kompetens på doktorsnivå och på internationell forskning av toppklass och dess effektivitet har bevisats i vetenskapliga tester. De avancerade optimeringsalgoritmerna spar tid åt din organisation och ger minst fem procents kostnadsbesparingar jämfört med manuell arbetstidsplanering.

Kontakta oss

Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi