Henkilötietojen käsittely perinnässä

Käsittelemme velallisen henkilötietoja jotta pystymme palvelemaan ja perimään saatavia toimeksiantajiemme (asiakkaidemme) puolesta. Tässä suhteessa Visma Financial Solutions Oy käsittelee toimeksiantajan velallisten henkilötietoja rekisterinpitäjän roolissa. Voit olla meihin yhteydessä sähköpostiosoitteessa fsf.privacy@visma.com.

Osana perintäprosessia käsittelemme henkilötietoja, jotka liittyvät

  1. itse saatavaan, kuten laskunumero, pääoma, eräpäivä, laskun vastaanottaja,
  2. saatavan maksutapahtumiin, kuten osittaisia maksuja tai maksusuunnitelman eriä,
  3. loppuasiakkaan (velallisen) yhteystietoihin, jotta voimme olla loppuasiakkaaseen yhteydessä, kuten puhelinnumero ja postiosoite,
  4. muihin tietoihin, joilla on merkitystä toimeksiannon hoitoon, kuten aiemmat maksuvaikeudet tai suoraan loppuasiakkaalta (velalliselta) saadut tiedot velan maksamatta jättämisestä.

Saamme henkilötiedot toimeksiantajiltamme, sinulta loppuasiakkaana ja yleisistä lähteistä kuten väestötietojärjestelmästä ja luottotietorekisterinpitäjältä. 

Henkilötietojen käsittely perustuu perintätarkoitukseen (laki saatavien perinnästä) ja perintää varten luotua rekisteriä saa käyttää vain perintätarkoitukseen. Rekisterinpitäjänä Visma Financial Solutions Oy määrittää velallisasiakkaan henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelytavat. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan lakeja.

Perintätoimissamme käytämme pilvi- ja tukipalveluja tarjoavia alihankkijoita jonka takia heillä saattaa olla pääsy henkilötietoihin. Varmistaaksemme, että noudatamme EU:n tietosuoja-asetuksen standardeja on meillä voimassa olevat henkilötietojen käsittelysopimukset alihankkijoiden kanssa. Mikäli palveluntoimittaja sijaitsee EU/ETA-alueen ulkopuolella, varmistamme asianmukaisen tiedonsiirron tietosuojalainsäädännön siirtoperusteiden mukaisesti EU-komission mallisopimuslausekkeita käyttäen ja tarvittavilta osin muilla lisäsuojausmekanismeilla. Voit olla yhteydessä meihin, mikäli haluat lisätietoja alihankkijoistamme, joilla on pääsy henkilötietoihin.

Henkilötietoa voidaan luovuttaa viranomaisille lain edellyttämällä ja sallimalla tavalla, kuten ulosottoviranomaiselle tai tuomioistuimelle. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa toimeksiantajalle (asiakkaallemme), sinulle itsellesi (velallisena; perinnän kohteena) tai perinnän kohteen määräämälle edustajalle (esim. edunvalvoja), yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistusta varten (osoitepalvelut) ja luottotietorekisterinpitäjälle saadaksemme tietoa taloudellisesta tilanteesta sekä muille kolmansille osapuolille, kuten velkaneuvojille, joilla on valtuutus edustaa perinnän kohteena olevaa.

Henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetussa käyttötarkoituksessa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä.

Voit milloin tahansa olla yhteydessä meihin ja käyttää oikeuttasi saada nähdä tietosi, pyytää oikaisua tietoihisi tai tietojen poistoa, käyttää oikeuttasi pyytää käsittelyn lopettamista tai tietojesi siirtämistä. Oikeuksia ei kuitenkaan välttämättä voida soveltaa perinnän jokaisessa vaiheessa ja suosittelemme tähän liittyen perehtymään EU:n tietosuoja-asetuksen kolmanteen lukuun.

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojan valvontaviranomaiselle, jos henkilötietoja käsitellään oikeudettomasti. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja tietosuojasta, voit olla yhteydessä osoitteeseen fsf.privacy@visma.com.