Siirry sisältötekstiin

Yrityssaneeraus – jäävätkö saatavat perimättä?

Kun huomaat tutun sopimuskumppanin hakeutuneen yrityssaneeraukseen voi ajatuksiin hiipiä epäilys siitä, jäävätkö avoinna olevat laskusaatavat perimättä. Asiantuntevan perintätoimiston avulla varmistat, että saatavat tulee kotiutettua joko saneerausmenettelyn kautta tai normaalin perinnän avulla. Perintätoimisto hoitaa yhteydenpidon tarvittaviin tahoihin ja huolehtii siitä, että saatavasi tulee perittyä.

Perintätoimisto auttaa, kun sopimuskumppani joutuu yrityssaneeraukseen

Yrityssaneerauksen tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttäminen taikka sen edellytysten turvaaminen. Yrityssaneerauksen tavoitteena on siten estää pohjimmiltaan kannattavaa yritystoimintaa harjoittavan elinkelpoisen yrityksen ajautuminen konkurssiin tilanteessa, jossa yrityksen taloudelliset vaikeudet ovat tilapäisiä ja johtuvat vain sellaisista syistä, jotka ovat saneerausmenettelyn avulla korjattavissa.

Yrityssaneerauksen kohteena ovat yhtiön saneerausvelat, joilla tarkoitetaan niitä velallisen velkoja, jotka ovat syntyneet ennen saneeraushakemuksen vireille tuloa. Velallisen tulee jättää saneeraushakemus käräjäoikeudelle, joka tekee päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta. Saneerausmenettelyn alettua velalliseen ei, yrityksen saneerauksesta annetun lain 19 §:ssä säädetyn perintäkiellon mukaan, saa kohdistaa toimenpiteitä saneerausvelan perimiseksi tai sen suorittamisen turvaamiseksi. Jo aloitettuja toimenpiteitä ei myöskään saa enää tämän jälkeen jatkaa. Perintäkiellon lisäksi saneerausmenettelyn aloittaminen aiheuttaa myös maksukiellon, eli velallinen ei saa tehdä suoritusta velkojalle saneerausvelan maksamiseksi.

Yrityssaneeraus ja perintätoimiston rooli

Perintätoimiston perittävänä olevan saatavan osalta perintäkielto merkitsee sitä, että velalliseen ei voida enää kohdistaa vapaaehtoisen perinnän (kirje-, puhelinperintä) tai oikeudellisen perinnän keinoja ja jo aloitetut perintätoimet joudutaan keskeyttämään. Perintätoimisto jää siten odottamaan saneerausmenettelyn etenemistä.

Perintätoimisto voi velkojan puolesta hoitaa saneerausmenettelyyn liittyvät toimenpiteet ja seurannan, jolloin perintätoimisto huolehtii mm. mahdollisesta saneeraushakemuksen vastustamisesta, mikäli velallisyhtiö on esimerkiksi maksukyvytön ja on todennäköistä, että tilannetta ei voida korjata saneerausmenettelyn turvin. Perintätoimisto huolehtii velkojan puolesta myös velkojen ilmoittamisesta käräjäoikeuden määräämälle selvittäjälle sekä mahdollisesta saneerausohjelmaehdotuksen vastustamisesta. Velkojalle suoritettavaksi tuleva maksuerä vahvistetaan saneerausohjelmassa, jonka noudattamisen seuraamisesta perintätoimisto huolehtii velkojan puolesta. Tarvittaessa perintätoimisto voi myös kehottaa velallista suorittamaan erääntyneen, maksamatta jääneen erän.

Saneerausmenettelyn kuluessa yritys jatkaa liiketoimintaansa saneerausohjelmassa esitettyjen tervehdyttämistoimenpiteiden mukaisesti. Pääsääntöisesti yrityksen liikesopimukset sitovat yritystä normaalisti ja yrityksen on huolehdittava sopimusten noudattamisesta. Yrityksen on noudatettava vahvistettua saneerausohjelmaa ja maksettava ohjelman mukaisesti maksettavaksi määrättyjen velkojen lisäksi myös uudet, menettelyn aikana syntyvät velvoitteet. Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen syntyvät velat on maksettava sitä mukaa kuin ne erääntyvät. Mikäli nämä velat jäävät suorittamatta, on velkojalla mahdollisuus ryhtyä perimään saataviaan antamalla toimeksianto perintätoimiston hoidettavaksi.

Saneerausmenettelyssä oleva yritys voi siten olla velkojan perintätoimien kohteena. Perintätoimisto auttaa velkojaa selvittämään onko kyse ylipäätään saneerausvelasta vai saneerausmenettelyn aloittamisen jälkeen syntyneestä velasta. Perintätoimisto auttaa velkojaa valitsemaan tarkoituksenmukaisimman tavan periä erääntyneitä saatavia ja auttaa velkojaa myös selvittämään saneerausmenettelyn jatkamisen edellytyksiä, mikäli saneerausmenettelyn tervehdyttämistoimet eivät näytä tuottavan haluttua lopputulosta tai mikäli velallinen ei noudata vahvistettua maksuohjelmaa.

Velkojan edustaminen yrityssaneeraustilanteissa on Visman lakipalveluissa arkipäivää. Kysy tarvittaessa neuvoa Visman lakimiehiltä.

Suosituimmat