Siirry sisältötekstiin

Yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestely on yksi ratkaisumahdollisuus ylivelkaantumiseen. Velkojalta vaaditaan toimenpiteitä velkajärjestelyprosessin aikana. Lue lisää blogista.

Yksityishenkilön velkajärjestely – uusi mahdollisuus?

Yksityishenkilön velkajärjestelyä voidaan kenties pitää velallisen uutena mahdollisuutena ja apukeinona aloittaa uudelleen puhtaalta pöydältä. Ylivelkaantunut yksityishenkilö voi viimeisenä vaihtoehtona ratkaista ylivelkaantumistilanteensa hakemalla yksityishenkilön velkajärjestelyä oman kotipaikkansa käräjäoikeudelta. Yksityishenkilön velkajärjestelyä säätelee laki yksityishenkilön velkajärjestelystä.

Velkajärjestelyn myöntämisen edellytykset

Yksityishenkilön velkajärjestelyn myöntäminen vaatii kuitenkin tiettyjen, varsin tiukkojen, ehtojen täyttymisen. Velallisen on muun muassa oltava pysyvästi tai pitkäaikaisesti maksukyvytön, eikä velallisella ole muita keinoja selviytyä veloista kohtuullisessa ajassa, esimerkiksi myymällä omaisuutta tai vähentämällä menoja. Velkajärjestely on myös mahdollinen, mikäli velallisen maksukyky on heikentynyt olosuhteiden olennaisen muutoksen, esimerkiksi työttömyyden, työkyvyttömyyden tai sairauden vuoksi, pääasiassa ilman velallisen omaa syytä.

Käräjäoikeus ei pääsääntöisesti voi myöntää velkajärjestelyä, jos velkajärjestelyn myöntämiselle on esteperuste. Perintätoimiston näkökulmasta yleisimpänä esteperusteena on velallisen ilmeisen kevytmielinen velkaantuminen. Ilmeisen kevytmielisenä velkaantumisena voidaan pitää esimerkiksi useita lähiaikoina otettuja pikavippejä.

Velkajärjestely voidaan kuitenkin esteestä huolimatta myöntää, jos siihen on painavia syitä ottaen huomioon erityisesti velkaantumisesta kulunut pitkä aika, velallisen toimet velkojen maksamiseksi ja muut velallisen olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta.

Velkajärjestelyn pääperiaate

Yksityishenkilön velkajärjestelyn pääperiaatteena on, että velallinen maksaa vakuudettomia velkojaan maksukykynsä mukaan pääsääntöisesti kolmen tai viiden vuoden ajan ja vapautuu sen jälkeen loppuveloistaan. Velkajärjestely koskee kaikkia velallisen velkoja. Velallisen on noudatettava vahvistettua maksuohjelmaa ja siinä olevia määräyksiä. Velkojen maksamiseen on käytettävä koko maksuvara. Maksuvara on se osa tuloista, joka jää jäljelle, kun tuloista vähennetään velallisen kohtuulliset menot, joita ovat mm. asumiskustannukset, elinkustannukset ja normaalia suuremmat terveydenhoitokulut. Velallisen velkojen takaajat ja kanssavelalliset eivät vapaudu velkavastuustaan. Velkoja velkoo heiltä sen osuuden takausvelasta, jota velallinen ei velkajärjestelyssä ole pystynyt maksamaan.

Maksuohjelman raukeaminen

Käräjäoikeus voi velkojan hakemuksesta määrätä maksuohjelman raukeamaan, jos velallinen on olennaisesti laiminlyönyt maksuohjelman noudattamisen ilman hyväksyttävää syytä, maksuohjelman vahvistamisen jälkeen ilmenee seikkoja, jotka olisivat estäneet velkajärjestelyn, jos ne olisivat olleet tiedossa velkajärjestelystä päätettäessä tai, jos velallinen on vaarantanut maksuohjelman toteutumisen velkaantumalla ilman välttämättömään toimeentuloonsa liittyvää tai siihen rinnastettavaa perustetta taikka laiminlyömällä muulla tavoin myötävaikutusvelvollisuutensa. Jos maksuohjelma on määrätty raukeamaan, velkojilla on oikeus vaatia maksua saatavastaan velalliselta niiden ehtojen mukaan, joita olisi ollut noudatettava ilman velkajärjestelyä.

Yksityishenkilön velkajärjestelyn voidaan siis katsoa olevan velalliselle uusi mahdollisuus velattomaan elämään. Huomionarvoista kuitenkin on, että velkajärjestelyn aloittamiselle on tiukat edellytykset ja maksuohjelman noudattaminen vaatii velalliselta paljon. Velkajärjestelyn aloittamisen yhtenä esteperusteena on se, että velallisella on ollut aikaisemmin velkajärjestely. Koska velkajärjestelyä ei pääsääntöisesti voida myöntää kahta kertaa, on velallisen vältettävä ylivelkaantumista velkajärjestelyn jälkeen.

Voit kysyä neuvoa Visman lakimiehiltä kaikissa velkajärjestelyyn ja muihin maksukyvyttömyystilanteisiin liittyvissä asioissa.

Suosituimmat