Siirry sisältötekstiin

Wilma – parjattua parempi

Jokaiselta Wilman käyttäjiltä kysyttiin keväällä kokemuksia ja palautteita Wilman viestitoiminnoista. Mitä me saimme tietää?

Keväällä lähes kahden miljoonan suomalaisen Wilma pyysi antamaan hetken aikaa ja vastaamaan Wilmaa ja sen käyttöä koskevaan kyselyyn. Kyseessä oli laaja käyttäjätutkimus, jonka kautta halusimme kuulla ihan jokaisen Wilma-käyttäjän kokemuksia ja palautetta Wilman viestitoimintoihin liittyen. 

Käyttäjätutkimus tehtiin keväällä 2021, ja tutkimukseen sisältyi käyttäjäkyselyn lisäksi yksilöhaastatteluita ja työpajoja eri käyttäjärooleille sekä heuristinen analyysi Wilman käytöstä.

Kaikille käyttäjille suunnattu kysely Wilman käytetyimmästä toiminnosta – viestinnästä ei ollut mikään muutaman kysymyksen kyllä/ei -kysely, vaan varsin kattava; omaa suhtautumistaan Wilmaan ja sen käyttöön pääsi pohtimaan useamman kysymyksen verran. Vastauksia saimme huikeat 65 127 kappaletta, mikä oli kerrassaan huikea tulos! Näin moni suomalainen halusi kantaa kortensa kekoon ja olla mukana tekemässä entistä parempaa työkalua kodin ja koulun yhteistyöhön. Kumarrus ja nöyrä kiitos kaikille vastanneille!

Mitä me saimme tietää?

Kuten tämän artikkelin otsikkokin sen kiteyttää, tutkimuksen mukaan Wilma on parjattua parempi. Somessa kovimman nosteen saavat luonnollisesti ne kriittiset kommentit. Myös meille Wilman tekijöille palaute on paljolti parannusehdotuksia, kehitystoiveita, kritiikkiä ja toisinaan myös haukkuja. Kyllä positiivistakin palautetta tulee, mutta tämä lienee harvinaisempaa suomalaisessa kulttuurissa ylipäätään. Epäkohdista huomautetaan herkästi (itseni mukaan lukien 🙂 ), mutta jos asiat on ok tai hyvin, emme vaivaudu asiaa kommentoimaan. 

Itselleni tulikin täydellisenä yllätyksenä että vastaajista 65% oli sitä mieltä, että Wilma on nykyisellään hyvä tai erittäin hyvä! 26% oli keskinkertaisen tyytyväinen Wilmaan, ja vastaajista vain yhteensä 8% antoi keskitasoa heikomman arvosanan. Wilma on hyväksi havaittu tapa arjessa tukea ja toteuttaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Käyttäjien toiveista päätellen kuitenkin jo viesteihin liittyvien perustoimintojen parantaminen nostaisi Wilman arvosanaa vielä paremmaksi. 

Vastaajien tyytyväisyys Wilmaan nykymuodossaan.

Wilman viestintämahdollisuudet vertautuvat jättimäisten toimijoiden palveluihin (Microsoft, Google, Facebook) odotuksina käytettävyydestä ja käyttökokemuksesta. Perustoimintojen odotukset Wilman kohdalla ovat vastaavat kuin näillä isoilla pelaajilla – ja koska odotukset ja toteutus eivät tällä hetkellä kaikilta osin kohtaa, laskee se myös käyttökokemusta. 

Kyselyssä nousseita viestinnän perustoimintoja koskevat odotukset voidaan jakaa neljään eri aihealueeseen: tiedon löytäminen, tiedon (viestien) luominen, tiedon (viestien) kohdistaminen ja viestinnän reaaliaikaisuus. 

Tiedon löytämiseen liittyvät odotukset ja parannusehdotukset liittyivät hakutoiminnon parantamiseen, viestien organisoimiseen sekä viestinnän läpinäkyvyyden parantamiseen. 

Viestien luomiseen liittyviä odotukset koskivat ylipäätään parempaa mahdollisuutta luoda sisältöä viesteihin. Esimerkkejä konkreettisista toiveista ovat liitteiden lisääminen viesteihin, viestien automaattinen tallennus sekä valmiit viestipohjat.

Viestien kohdistamiseen liittyviä odotuksia olivat viestien vastaanottajien valinnan/haun parantaminen, useiden vastaanottajien lisäämisen parantaminen sekä massaviestinnän parantaminen. 

Viestien reaaliaikaisuuteen liittyvistä toiveista nousivat nopean viestimisen parantaminen sekä Wilman ilmoitusten eli notifikaatioiden parantaminen.

Nämä kaikki edellämainitut nostot ovat perusominaisuuksia, joita kehittämällä käyttökokemusta saadaan parannettua huomattavasti ja Wilman peruskäyttö arjessa helpottuu ja monipuolistuu.

Huomioita käyttäjäryhmittäin

Opiskelijat

Opiskelijat lukevat heille saapuneita Wilma-viestejä, eivätkä useinkaan ole viestien aloittajana. He vastaavat tarvittaessa saapuneisiin viesteihin. Viestinnässä on aistittavissa viestin kirjoittamisen ja viestinnän virallisuuden pelkoa, verrattuna esim. muihin pikaviestimiin (Snapchat, WhatsApp), Wilma-viesti muistuttaa sähköpostia, johon viesti on otsikoitava ja muotoiltava ”virallisemmin” alku- ja lopputervehdyksineen. Tällaista viestintää on toki myös hyvä harjoitella jo koulumaailmassa. Wilman mobiilisovellus on opiskelijoille tärkein ja suurelle osalle myös ainoa työkalu ellei omista tietokonetta – ja vaikka omistaisikin, on puhelin ja siten myös Wilma aina käden ulottuvilla. Opiskelijat turvautuvat vahvasti Wilmaan koulumaailmassa, eivätkä pärjäisi ilman Wilman tuomaa tietoa työjärjestyksestä, kotitehtävistä, kokeista ym.

Huoltajat

Huoltajat lukevat opiskelijoiden tavoin heille saapuneita Wilma-viestejä ja tiedotteita, mutta viestien vastaamisen lisäksi he ovat opiskelijoita enemmän aloitteellisia viestien kirjoittajia koulun suuntaan. Mobiilisovellus on myös huoltajille tärkein sekä opiskelijoiden tavoin osalle myös ainoa työkalu Wilman käyttöön. Monilla huoltajilla on aito halu ymmärtää kouluarkea paremmin ja siihen hyvänä ja luonnollisena kanavana toimii Wilman viestit.

Opetushenkilöstö

Opettajia voisi luonnehtia viestinnän sisällön toteuttajiksi kouluarjessa. He ovat Wilman ”suurkuluttajia” – viestintä on vain yksi osa heidän kouluarjesta, mutta kuitenkin se, joka koteihin näkyy eniten. Opetushenkilöstö käyttää enimmäkseen Wilman selainversiota, jossa on myös laajemmat toiminnot mobiiliin verrattuna. Digitalisaatio ja etätyöt ovat muuttaneet ja muuttamassa toimintatapoja myös opetuksessa – viestintä säilyy silti suuressa osassa edelleen ja kodin ja koulun yhteydenpito on jopa tärkeämpää kuin aikaisemmin. Opettajien toiveissa on viestiä koteihin entistä monipuolisemmin liitteiden ja kuvien avulla. 

Hallinto

Opetuksen järjestäjien, koulujen ja oppilaitosten hallintohenkilöstön Wilma-viestinnässä nousee massaviestintä sekä viestinnän ohjaus. Yleiset, koko kunnan kouluja koskevat tiedotteet ja viestit lähetetään usein heidän toimesta ja he koordinoivat muuta viestintää. Myös hallinnon käyttäjien keskuudessa Wilman käyttö on yleisempää selaimella, joten sen ominaisuudet korostuvat. Heillä viestintä on myös usein koulurajat ylittävää, kun sama tieto halutaan kerralla kaikille kunnan kouluille.

Millaista on Wilma-viestintä tulevaisuudessa?

Tähän kysymykseen ei kristallipallokaan vastausta kerro, eikä kyselykään tuottanut yhtä vastausta ylitse muiden. Vastaukset jakautuivat melko tasaisesti sen osalta, toivotaanko Wilman viestinnästä sähköpostityyppistä, chat-tyyppistä vai muunlaista kanavaa. Tähän lienee todennäköisin syy se, että Wilman käyttäjäryhmä on niin monipuolinen. Rehtorit, hallinto ja opetushenkilöstö viestivät Wilmalla kuten sähköpostilla, kun taas opiskelijat ja huoltajat toivoisivat näppärää chat-tyyppistä viestintätyökalua. Me Vismalla toivomme, että Wilma vastaisi tulevaisuudessa mahdollisimman hyvin käyttäjien erilaisiin viestintätarpeisiin.

Chat-tyyppisten pikaviestimien käytön osalta merkittävimmät edut Wilma-viestinnässä olisivat ihmisten saavutettavuus, nopean reagoimisen mahdollistaminen, äärimmäisen helppo mobiilikäyttö ja täysi varmuus siitä kenet viesti tavoittaa.

Rehtorit ja hallinnon työntekijät käyttävät Wilman lisäksi paljon myös sähköpostia koulun ulkopuolelle kohdistuviin asioihin. Opetushenkilöstöllä puolestaan käytetyin viestinnän kanava on Wilma, ja viestien sisältö koskee nimenomaan kouluarkea ja kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Se toiminnon muoto, mihin suuntaan Wilman viestintätoiminto kehittyy, ei olekaan olennaisinta, vaan miten se tulee palvelemaan jokaisen käyttäjäryhmän toimintaa. 

Seikkailu Wilma-viestinnän uudistuksen parissa on vasta alkanut, hienoa että matkalla mukana on kymmeniä tuhansia Wilma-käyttäjiä näyttämässä suuntaa.

Suosituimmat