Vuoden 2014 verouudistuksista

Hallituksen budjettiesityksistä koskien vuotta 2014 päätettiin elokuun lopulla. Yritys- ja osinkoverotukseen on tulossa muutoksia, joista ensimmäisen kerran tiedotettiin jo keväällä, mutta erinäisten valuvikojen korjausten jälkeen budjettiesitykseen on kirjattu mm. seuraavia merkittäviä ehdotuksia. Ehdotukset saattavat vielä joiltain osin muuttua syksyn mittaan, mutta päälinjat varmaan pysynevät budjettiesityksen mukaisina. Tätä kirjoitettaessa (lokakuulla) viimeisin vaihe on Valtiovarainministeriön 15.10.2013 lausuntokierrokselle lähetetyt esitykset.

Tärkein yrityksiä koskeva muutos on yhteisöverokannan lasku 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Tämä koskee esimerkiksi osakeyhtiöiden ja osuuskuntien verotusta.

Yksityishenkilön saamasta osinkotulosta ns. julkisesti noteeratusta yhtiöstä olisi 85 % veronalaista pääomatuloa. Nykyisin veronalaista on 70 %. Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osingoista on 25 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa se osa, joka on enintään 8 % jakavan yhtiön nettovarallisuudesta. Mikäli nettovarallisuus on niin suuri, että tuo 8 % on enemmän kuin 150.000 euroa, niin 150.000 euron ylittävästä osingon osasta 85 % on veronalaista pääomatuloa. Yli 8 prosentin menevä osuus osingosta on veronalaista ansiotuloa 75 prosenttisesti. Pääomatuloverokanta olisi edelleen 30 %, mutta vain 40.000 euroon saakka (nyt rajana 50.000 euroa); sen jälkeen veroprosentti on 32 %.

On esitetty myös, että edustuskulujen vähennysoikeus poistuisi kokonaan myös tuloverotuksen puolella. Nyt vielä verovuoden 2013 loppuun saakka edustuskuluista saa tuloverotuksen puolella vähentää puolet. Arvonlisäverotuksessa edustuskulut ovat jo nyt kokonaan vähennyskelvottomia.

Keväisten kehysriihien yhteydessä oli esillä myös poistoja koskeva muutosehdotus. Kaavailuna on ollut siirtyminen ainakin joiltain osin hyödykekohtaiseen poistomenettelyyn. Nyt esitys on tarkentunut niin, että pitkäaikaisten irtaimen käyttöomaisuuden investointien poistomenettely muuttuisi hyödykekohtaiseksi. Pitkäaikaisella hyödykkeellä tarkoitettaisiin sellaista hyödykettä, jonka taloudellinen käyttöikä on vähintään 10 vuotta. Menettelyä sovellettaisiin v. 2014 tai sen jälkeen tehtyihin investointeihin.

Vaikka yhteisöverokanta laskee ja osinkojen verotus useimmilla yksityishenkilöillä hieman kiristyy, niin mihinkään hätiköityihin tilikauden muutoksiin tai voittovarojen tyhjentämisiin ei ole syytä ryhtyä. Suunnitteluvaihtoehdot on pohdittava tapauskohtaisesti ja oletettavaa on, että valtaosassa tilanteita ei tarvitse tehdä mitään erityistoimenpiteitä. 15.10.2013 julkaistussa esityksessä ehdotetaan siirtymäsäännöstä, joka johtaisi siihen, että 21.3.2013 tai sen jälkeen päätettyihin tilikauden muutoksiin sovellettaisiin vielä 2014 vanhaa yhteisöverokantaa

1.1.2014 on ehdotettu tulemaan voimaan myös muita yrityksiä koskevia verotusmuutoksia, mm. koulutuskustannusten lisävähennys ja korkomenojen vähennyskelpoisuuden kiristys ja muutoksia ns. SVOP-rahaston käsittelyssä. Lisäksi vuoden 2015 alusta poistunee joitain ns. verokannustimiksi kutsuttuja yleensä määräajaksi tarkoitettuja huojennuksia.

Reijo Korpela, konsultti, KHT
Visma Services Oy – tilitoimisto Jyväskylä

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: