Siirry sisältötekstiin

Verotusmenettelyn muutoksia 2017

Verotusmenettely muuttuu vuoden 2017 alussa. Uudistusten joukkoon kuuluvat mm. muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyiden yhtenäistäminen sekä veronkantoa koskevien lakien muutokset.

Verotusmenettely

Verotusmenettely muuttuu vuoden 2017 alussa tuoden mukanaan merkittäviä uudistuksia etenkin oma-aloitteisesti veroja ilmoittaville ja maksaville asiakkaille. Asiaa käsiteltiin blogissamme jo aiemmin. Joukkoon mahtuu myös muita uudistuksia. Näitä ovat muun muassa verolajien muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyiden yhtenäistäminen sekä veronkantoa koskevien lakien muutokset. Muutokset pohjautuvat eduskunnan 21.6.2016 hyväksymään hallituksen esitykseen (HE 29/2016).

Muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyt muuttuvat

Eri verolajien muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyjä yhtenäistetään vuoden 2017 alusta lähtien. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikkiin verolajeihin haetaan jatkossa muutosta ainoastaan verotuksen oikaisulautakunnalta. Muutoksenhakupaikan lisäksi myös muutoksenhakuaikoja yhtenäistetään laskemalla oikaisuvaatimusten määräaikaa viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Muutosten myötä valitus oikaisuvaatimuksen mukaisesta päätöksestä on tehtävä hallinto-oikeuteen 60 päivän kuluessa siitä, kun verovelvollinen on saanut tiedon päätöksestä.

Lakiuudistuksen jälkeen Verohallinto voi myös itse oikaista havaitsemansa virheen verovelvollisen hyväksi tai vahingoksi riippumatta siitä, millaisesta virheestä on kyse ja mistä virhe on aiheutunut. Oikaisun määräaika on pääsääntöisesti kolme vuotta.

Veronkantoa koskevat lait muuttuvat

Myös veronkantoa koskevat lait muuttuvat vuoden 2017 alusta yhtenäistäen ja selkeyttäen kaikkien Verohallinnon verojen ja maksujen kantamista, maksamista sekä perintää koskevaa sääntelyä. Veronkantoa koskevat lakimuutokset eivät aiheuta merkittäviä muutoksia asiakkaiden toimintaan, vaikkakin pieniä uudistuksia välittyy myös asiakkaille esimerkiksi veronkuittauksen korvautuessa palautusten käyttämisellä sekä verotiliotteen korvautuessa kalenterikuukausittaisella yhteenvedolla.

Apteekkimaksu apteekkiveroksi

Lakiuudistuksen myötä apteekkareita koskeva apteekkimaksu muuttuu apteekkiveroksi. Apteekkarit laskevat, maksavat ja ilmoittavat apteekkiveron jatkossa oma-aloitteisesti, eli siihen sovelletaan samoja oma-aloitteisia veroja koskevia säännöksiä kuin muihinkin oma-aloitteisiin veroihin. Samalla apteekkiveroon liittyvät tehtävät siirtyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta ja aluehallintovirastoilta Verohallinnolle.

Auto- ja valmisteverotus Verohallinnolle

Autoverotus ja valmisteverotus siirretään hallitusohjelman mukaisesti Tullilta Verohallinnon hoidettaviksi 1.1.2017 alkaen. Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen.

Suosituimmat