Uudistettu kirjanpitolaki vahvistettiin 30.12.2015

Tämä kirjoitus on jatkoa aiemmin aiheesta kirjoitettuihin blogiteksteihimme Uusi kirjanpitolaki tulossa ja Pienet ensin.

Uusi kirjanpitolaki vahvistettu

Uudistettu kirjanpitolaki vahvistettiin 30.12.2015 ja sitä voidaan soveltaa tilinpäätökseen, jossa tilikausi päättyy esimerkiksi

  • 31.12.2015: saadaan soveltaa, ei pakkoa
  • 1.1.2016 tai sen jälkeen (murrettu tilikausi): saadaan soveltaa, ei pakkoa
  • 30.11.2015: saadaan soveltaa, jos tilinpäätös laaditaan 1.1.2016 jälkeen
  • Kun tilikausi alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen: pakko soveltaa!

Vahvistetussa laissa on suunnitellun mukaisesti pienyritysten kokorajaa nostettu merkittävästi. Uutta on, että laki esittelee ja kattaa ns. mikroyritysten kirjanpidon periaatteet sekä raportointivelvoitteiden helpottumisen pien- ja mikroyrityksille.

Pien- ja mikroyritysten sekä pienkonsernien muuttuneet säädökset

Pienyritysten kokorajojen nostamisen lisäksi lakimuutos toi mukanaan uutena ns. mikroyrityksen ja sille kokoluokat (kuva alla). Samalla pien- ja mikroyritysten raportointivelvoitteet kevenivät aikaisemmasta. Tosin tilinpäätökset liitetietoineen laaditaan edelleen pienyritysten lisäksi pääsääntöisesti mikroyrityksissäkin. Tilinpäätöksen laatimista tukee myös tietojenantovelvollisuuden täyttäminen verottajalle ja rahoittajille yms. sidosryhmille, jotka tarvitsevat tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja taseasemasta.

KLPuudistus

Mikroyritysten luokkaan kuuluva ammatin- ja liikkeenharjoittaja (yksityishenkilö, toiminimi) on kirjanpitovelvollinen toiminnastaan, mutta ei ole velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa eikä laatimaan tilinpäätöstä, mikäli sekä päättyneenä että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa,

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Ammatin- ja liikkeenharjoittajan tilikautena ovat yleensä kalenterivuosi. Jos noudatetaan kahdenkertaista kirjanpitoa, voi tilikausi kuitenkin poiketa kalenterivuodesta. Kahdenkertaista kirjanpitoa noudattavan ammatin- ja liikkeenharjoittajan on laadittava tilinpäätös liitetietoineen.

Lisäksi uutena tuli asetus pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista, mikä toimii samalla selkeänä tilinpäätöksen laatijan tarkistuslistana.

Pääsääntöisesti tilinpäätös laaditaan suoriteperiaatteella, mutta jos mikroyritys on yhdistys tai säätiö, se saa laatia tilinpäätöksen myös maksuperusteisesti. Maksuperusteisessa tilinpäätöksessä tulee kuitenkin esittää liitetietoina mm. arviot menettelyn vaikutuksista tilikauden tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Pien- ja mikroyrityksillä ei ole enää pakkoa esittää tilinpäätöksessään rahoituslaskelmaa tai toimintakertomustaan.

Lisäksi pienkonserneille tuli merkittävä helpotus. Niiden ei ole pakko enää laatia konsernitilinpäätöstä, myöskään tilanteessa, jossa yhtiö jakaa varoja osakkeenomistajilleen. Pienkonsernin raja-arvot ovat samat kuin pienyrityksen raja-arvot.

Kokonaan sähköinen aineisto ja arkistointi

Jatkossa kirjanpitoaineiston säilyttäminen niin tilikauden aikana kuin tilinpäätöksen jälkeen voidaan joustavasti toteuttaa kaikelta osin sähköisessä muodossa maantieteellisistä rajoista tai järjestelmäratkaisuista riippumatta.

Aineisto on kuitenkin oltava vaikeuksitta saatettavissa selkokieliseen muotoon ja ilman aiheetonta viivettä esim. Suomesta käsin tapahtuvaa viranomaisten ja tilintarkastajien tarkastelua varten.

Kirjanpidon menetelmissä muutoksia

Poistot tehdään edelleen suunnitelman mukaan investoinnin taloudelliselle vaikutusajalle. Poistoaikaa on aikaisemmasta tarkennettu siten, että 10 vuoden poistoaika soveltuu enimmäisrajana, jollei kirjanpitovelvollinen pysty näyttämään muuta taloudellista poistoaikaa.

Tutkimusmenot kirjataan aina tilikauden kuluksi. Kehittämismenot saadaan aktivoida, jos niiden odotetaan tuottavan tuloa useampana tilikautena. Jos kehittämismenoja on aktivoitu, ei aktivoinnista vielä kuluksi kirjaamatonta määrää saada jakaa tilikauden tuloksesta, voittovaroista tai muista jakokelpoisista rahastoista.

Kirjausketjun aukottomuus ja todennettavuus ovat uudessa laissa korostuneet. Kirjausketju on ulotettu koskemaan myös tilikauden aikana annettavia viranomaisraportteja. Esimerkiksi kirjausten liittyminen veroilmoittamiseen on oltava vaikeuksitta todettavissa.

Teknisiä ja terminologisia muutoksia

Olennaisuus on nyt mukana yleisenä tilinpäätösperiaatteena. Seikka on olennainen silloin, kun sen pois jättämisen tai väärin ilmoittamisen voidaan kohtuullisesti odottaa vaikuttavan päätöksiin, joita tiedon käyttäjät tekevät tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen perusteella. Seikka voi olla yksittäisenä epäolennainen, mutta arviointi tulee kohdistaa kokonaisuuteen, jos samankaltaisia seikkoja on useita.

Tuloslaskelmassa ei ole enää satunnaisia eriä. Satunnaiset tuotot ja kulut ovat jatkossa liiketoiminnan muita tuottoja tai kuluja. Poikkeuksellisista ja olennaisista eristä esitetään liitetieto. Annettu konserniavustus käsitellään jatkossa tilinpäätössiirtojen ryhmässä omana eränään.

Entiset vapaaehtoiset varausten muutokset esitetään luonteensa mukaisesti verotusperusteisten varauksien muutoksina osana tilinpäätössiirtojen ryhmää.

Pien- ja mikroyritykselle on annettu asetuksessa myös vaihtoehto, jossa tuloslaskelmakaavan kaikki ennen henkilöstökuluja esitettävät tiedot (erät 1–5) yhdistetään bruttotulos-nimiseksi eräksi.

Jatkossa laaditaan tilinpäätöksen liitetiedoista ns. liitetietotosite todentamaan liitetiedon peruste.

Kirjanpitovelvollisella tulee olla tilinpäätöksen perustana olevista kirjanpidoista sekä tositteiden ja muiden kirjanpitoaineistojen lajeista luettelo, josta ilmenee niiden keskinäiset yhteydet ja säilytystavat.

Pääomalainan merkitseminen taseeseen omaan pääomaan on edelleen mahdollista silloin kun kyse on pääomalainasta, jota osakeyhtiö tai osuuskunta pitää ehdoiltaan sellaisina, kun IAS-asetuksen tilinpäätösstandardien omaan pääomaan luettavilta arvopapereilta edellytetään. Muussa tapauksessa tällainen laina merkitään vieraaseen pääomaan.

Arvostuksissa lähempänä kansainvälisiä IFRS-standardeja

Muutos antoi suuremmille yrityksille mahdollisuuden noudattaa raportoinnissaan nykyistä enemmän kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Lainsäädäntöön on tuotu arvostusten käsittelyn osalta mahdollisuus vastaavien IAS-standardien mukaisesti mm. rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen merkitseminen käypään arvoon sekä rahoitusleasing-sopimuksella hankitun omaisuuden käsittelyä investointina ja velkana. Mikroyritys ei kuitenkaan saa soveltaa rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon merkitsemiseen liittyvää menettelyä.

Jos kehittämismenoja on aktivoitu, ei aktivoinnista vielä kuluksi kirjaamatonta määrää saada jakaa tilikauden tuloksesta, voittovaroista tai muista jakokelpoisista rahastoista.

Osakeyhtiö- ja osuuskuntalain muutokset

Osakeyhtiö- ja osuuskuntalain voimaan tulleet keskeiset muutokset koskivat toimintakertomusta (OYL), konsernitilinpäätöksen laatimista ja varojen jakoa.

Konsernitilinpäätöstä ei tarvitse laatia kirjanpitolaissa tarkoitetusta pienkonsernista eikä silloin, kun yhtiö on vapautettu konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta.

Jollei yhtiön maksukykyä koskevasta lain kohdasta muuta johdu, yhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat sekä määrä, joka on kehitysmenona merkitty taseeseen kirjanpitolain mukaisesti.

Herättääkö uusi kirjanpitolaki kysymyksiä?

Olemme asiantuntijakumppaneitanne kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen ratkaisuissa. Pidetään yhteyttä! Asiantuntijamme käy kanssasi läpi sinun yritystäsi koskevat muutokset.

Anitta SimonenSimonen Anitta
Palvelujohtaja, KLT
Visma Services Oy

 

 

 

 

 


Lisää tietoa:

30.12.2015: Tasavallan presidentti vahvisti lain kirjanpitolain muuttamisesta (HE 89/2015 vp). Muutoksilla kevennetään tilinpäätössääntelystä etenkin pienyrityksille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta. Laki mahdollistaa kirjanpidon tietoteknisen välineistön kehityksen huomioimisen.

30.12.2015: Lisäksi osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin sekä luottolaitos- ja säästöpankkilakiin tehtiin kirjanpitolain uudistamisesta johtuvia tarkistuksia.

30.12.2015: Valtioneuvosto on antanut asetuksen kirjanpitoasetuksen muuttamisesta ja asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Asetuksissa annetaan tarkemmat määräykset erikokoisten kirjanpitovelvollisten tilinpäätöksissä annettavista tiedoista.

 

 

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: