Siirry sisältötekstiin

Työsopimuslain muutokset

Työsopimuslakiin tuli useampia muutoksia vuoden 2017 alussa. Näistä työnantajan kannalta olennaisimpia lienevät muutokset määräaikaisten työsopimusten käyttämiseen, irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuteen sekä työsuhteessa sovellettavaan koeaikaan.

Tehdyt muutokset mahdollistavat kenties aiempaa joustavampaa työhonottopolitiikkaa työnantajanäkökulmasta, mutta toisaalta muutokset ovat tarkkarajaisia ja näiden sisältö tulee tuntea vahingoilta vältyttääkseen. Lisäksi huomiota tulee tottakai kiinnittää myös siihen, minkä työntekijöiden sopimuksiin muutoksia ylipäätään voi soveltaa (vinkki: ei kaikkien).

Käyn alla läpi näitä mielestäni olennaisimpia muutoksia pääpiirteissään. Selvitys ei ole kaikenkattava, mutta toiminnee hyvänä perusinformaationa asiaan tarkemmin tutustumattomalle, tai vaihtoehtoisesti kertauksena asiaa muuten pohdiskelevalle työnantajalle.

Määräaikaiset työsopimukset

…eivät edelleenkään ole pääsääntö, eikä tehdyillä muutoksilla luotu oikeutta vapaasti käyttää määräaikaisia työsopimuksia.

Se mikä muuttui on, ettei työnantajalta enää edellytettäisi nk. laissa tarkoitettua ’perusteltua syytä’ määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle silloin, kun rekrytoitava työntekijä olisi ollut yhtäjaksoisesti työtön työnhakija viimeisen 12 kuukauden ajan (uusi työsopimuslain 1 luvun 3 a §). Määräaikaisen työsopimuksen tekemistä tällaisessa tilanteessa ei liioin estäisi se, että työnantajan työvoimatarve olisi laissa tarkoitetulla tavalla pysyvää. Pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perustellun syyn vaatimusta tehdyn ääräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yksi vuosi, joko yhtenä taikka enintään kolmena sopimuksena, joiden yhteiskesto ei tässä tapauksessa saa ylittää yhtä vuotta. Uusi säännös ei poista työnantajan velvollisuutta lisätyön tarjoamiseen osa-aikaisille, lomautetuille tai takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville työntekijöilleen.

Takaisinottovelvollisuus

Työnantajan velvollisuus tarjota työtä taloudellisista ja tuotannollisista syistä taikka yrityssaneerausmenettelyyn liittyvistä syistä irtisanomalleen työntekijälle lyheni entisen yhdeksän kuukauden sijaan kestoltaan neljään kuukauteen (muuttunut työsopimuslain 6 luvun 6 §). Lisäedellytyksenä työntarjoamisvelvollisuudelle on lisäksi edelleen se, että työntekijä on työ- ja elinkeinotoimistosta työtä hakeva työntekijä, ja että työnantaja olisi palkkaamassa työtekijöitä samoihin taikka samankaltaisiin työtehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Mikäli irtisanotun työntekijän työsuhde olisi ennen päättymistään ehtinyt jatkua keskeytyksettä vähintään 12 vuotta, olisi tällaisen työntekijän kohdalla takaisinottovelvollisuuden kesto kuusi kuukautta.

Koeaika

…piteni maksimikestoltaan kuuteen kuukauteen (muuttunut työsopimuslain 1 luvun 4 §). Määräaikaisessa työsuhteessa sallitun koeajan kesto on edelleen enintään puolet työsopimuksen kestosta, ja kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Aiemmasta lain sanamuodosta poiketen koeajan kestoa ei sidota työtekijälle järjestettävään koulutukseen.

 Koeajan pidentämisestä tulee kuitenkin ilmoittaa työntekijälle ennen koeajan päättymistä

Mikäli työntekijä on koeaikanaan työkyvyttömyyden taikka perhevapaan vuoksi poissa työstä, on työnantajalla nyttemmin oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30:tä kalenteripäivää kohden. Koeajan pidentämisestä tulee kuitenkin ilmoittaa työntekijälle ennen koeajan päättymistä.

Työsopimuslaki muuttui kyseisen koeaikapykälän osalta vuodenvaihteessa oikeastaan kahdesti. Väliaikaisesti voimaan tulleeseen pykäläversioon, joka olisi voimassa vuoden 2018 loppuun saakka, tuli vielä erityismaininta siitä, että mikäli työntekijä olisi ollut työnantajalla työkokeilussa soveltuvuuden arvioimiseksi, vähentäisi tämä koeajan pituutta. Vastaavankaltainen määräys on toisaalta jo aiemminkin ollut voimassa vuokratyön osalla, milloin työntekijä palkataan vuokratyösuhteen päätyttyä käyttäjäyrityksen palvelukseen, samoihin taikka samankaltaisiin työtehtäviin joita tämä on vuokratyöntekijänä tehnyt.

Muuta

Ja vielä siitä, mihin työsopimuksiin edellä kerrottuja muutoksia voidaan soveltaa,

Määräaikaisia työsopimuksia koskevat muutokset soveltuvat niihin työsopimuksiin, jotka tehdään 1.1.2017 taikka myöhemmin.

Takaisinottovelvollisuuden lyhyempää kestoa voidaan soveltaa niihin työsopimuksiin, jotka päättyvät uuden lain voimaantulon, 1.1.2017 jälkeen. Mikäli työsuhde on päättynyt ennen edellä mainittua päivämäärää, noudatetaan takaisinottovelvollisuuden osalla aiempaa lakia.

Pidempää koeaikaa voidaan soveltaa niihin työsopimuksiin, jotka tehdään 1.1.2017 taikka tämän jälkeen. Tätä ennen tehtyihin sopimuksiin soveltuu vanha lain sanamuoto.

Edellisten, kuten muidenkin sudenkuoppien osalla tulee toki olla tarkkana.

author

Suosituimmat