Oletko ryhtymässä yrittäjäksi?

Strategiatyön systematisointi ja ennustaminen

Jokainen yritys toteuttaa aina jotakin strategiaa – tietoisesti tai tiedostamattaan. Hyvä strategia perustuu tietoisiin valintoihin, jotka tehdään yrityksen ulkoisen toimintaympäristön ja sisäisten ominaisuuksien tuntemisen ja huolellisen analysoinnin perusteella.

PK-yrityksen tavoitteena on yleensä kannattava kasvu. Hyvä strategiatyö alkaa analysoimalla järjestelmällisesti omaa toimialaa ja liiketoimintaympäristöä. Kilpailuetu rakennetaan yrityksen omien, mieluiten ainutlaatuisten vahvuuksien pohjalle. Kun strategia on riittävän yksinkertainen, siitä on helppo viestiä henkilöstölle ja sidosryhmille sen toteutumisen varmistamiseksi.

Toimintojen laajentuessa harkitun ja systemaattisen strategiatyön merkitys kasvaa. Erilaisten faktojen luova yhdistäminen toimivaksi strategiaksi edellyttää sekä tosiasioiden tunnistamista että eri vaihtoehtojen objektiivista arvioimista. Strategiatyötä on hyvä tukea vaihtoehtoisilla laskelmilla, koska valitulla strategialla on kaikissa tilanteissa suurempi merkitys yrityksen tuleviin tuloksiin ja kassavirtoihin kuin myöhemmillä lukuisilla operatiivisilla päätöksillä.

Päätöksenteon fokus menneestä tulevaisuuteen

Mennyt vaikuttaa tulevaisuuteen, mutta mennyttä ei voi johtaa. Yritysjohdon tärkeää työtä on tulevan ennakointi, ennustaminen ja resurssointi, siis toimintaedellytysten, kannattavuuden ja hallitun kasvun varmistaminen.

PK-yrityksessä hallituksen ja toimitusjohtajan roolit voivat yrityksestä riippuen olla varsin samanlaiset tai erilaiset, mutta aina toisiaan sivuavat. Vastuu yrityksen strategian laatimisesta on hallituksella, mutta toimitusjohtaja yleensä huolehtii strategian toteuttamisesta. Nykyhetki vaatii johtajan ajasta osansa, mutta tehokas johtaja ei täytä päiviään operatiivisten ongelmien ratkaisemisella. Kasvu ja toiminnan skaalautuminen edellyttää johtajiltakin kurinalaisuutta

Jokainen yritys joutuu ratkaisemaan, kuinka operatiivinen toiminta budjetoidaan. Kerran vuodessa lukkoon lyötävällä budjetilla on puolensa, mutta vertailtavuus on ongelmallista, koska se perustuu ajan myötä nopeasti vanheneviin tietoihin. Siksi toimintaa kannattaa ennakoida esimerkiksi jatkuvasti rullaavan ennusteen ja muiden sitä tukevien mittareiden avulla, jotta liiketoiminnan oikea suunta voidaan aina varmistaa.

Ennakoiva yritysjohtaja käyttää taloustietoa taitavasti hyväksi

Päätökset strategiasta ja budjetista voivat pohjautua viimeisintä tilinpäätöstä tuoreempiin tietoihin. Kun tilannetta tarkkaillaan ja ennakoidaan rullaavalla ajanjaksolla esimerkiksi kuukausittain, pystytään muuttuviin tilanteisiin reagoimaan ajoissa. Kyse ei ole pelkästään ongelmien välttämisestä, vaan mahdollisuuksien tunnistamisesta ja niiden haltuunotosta.

Kirjanpidon ei tarvitse olla pelkkää pakollista rutiinia. Ennakoiva yritysjohtaja käyttää kaiken olennaisen, saatavilla olevan tiedon tehokkaasti hyväkseen organisoimalla taloustiedon käytön realististen ennusteiden laatimiseen. Kun toimintaa koskevat tiedot analysoidaan taloushallintojärjestelmään integroidun työkalun avulla, lähitulevaisuuden skenaariot on aikaisempaa helpompi muodostaa ja käyttää ennakoivan päätöksenteon tukena.

Oma ja organisaation ennakointiosaaminen uudistuu ja kehittyy yksinkertaisimmin käyttämällä hyväkseen ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksiä ja taustatukea. Tämä on myös nopein keino hälventää subjektiivisuuden harhaa ja nähdä toimintaan vaikuttavat seikat objektiivisemmin.

Oman yrityksen taloustietojen reaaliaikainen analysointi, ennustaminen sekä ennusteiden mallintaminen yhdessä taitavan kumppanin kanssa tuottavat jatkuvasti uutta tietoa ja taitoa päätöksenteon tueksi ja kehittämiseksi.

Janne Lyytikäinen
Sales Director
Visma Services Oy
www.visma.fi 

Haluatko lukea lisää aiheesta?

Mikäli tämä teksti herätti kiinnostuksesi, voit ladata myös hiljattain julkaisemamme White Paperin:  Rullaava ennustaminen – vastaus toimintaympäristön muutosten vaikutusten ennakointiin

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: