Kysynnän muutokset heijastuvat ennusteisiin

Kysynnän muutokset heijastuvat ennusteisiin ja liiketoiminnan suunnitteluun

Ennen toimintaa rajoitti tarjonta, mutta nykypäivänä kysyntä asettaa haasteen tulevaisuuden suunnittelulle. Kaikki puhuvat ennustamisesta, mutta miten siitä hyödytään ja kuinka historian läpikäymisestä siirrytään tulevaisuuden analysointiin?

Aiemmissa blogikirjoituksissamme on kritisoitu vuosibudjetointia ja todettu ennustamisen ja rullaavan budjetoinnin olevan avaimia hektisesti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä selviytymiseen. Vuosibudjetointi, toteuman vertaaminen budjetoituun ja sen avulla tehtävä liiketoiminnan arvioiminen ovat olleet käytäntöjä, joita yritykset ovat toteuttaneet vuosikaudet.

Aikoinaan lähtökohdat vuosibudjetin laatimiselle kuitenkin perustuivat siihen, että tarjonta olisi rajoittavana tekijänä yrityksen tulevan vuoden toimintaa suunniteltaessa. Nykypäivänä tilanne on kuitenkin hyvin päinvastainen ja liiketoiminnan tuloksellisuus riippuu suurelta osin kysynnän muutoksista. Tuskin voi väittää, että tarjonnan arviointi koko seuraavalle budjettikaudelle olisi helppoa, mutta sen voi todeta, että kysynnän arvioiminen vuosibudjetin vaatimalla tarkkuudella on lähes mahdotonta.

Skenaarioita sidosryhmistä ja sidosryhmille

Kun ennusteita tehdään ja päivitetään rullaavasti, voidaan kysynnän muutokset nähdä ajoissa ja reagoida niihin sopeuttamalla yrityksen toimintaa vallitsevaan tilanteeseen. Myös tarjontaa voidaan mallintaa tekemällä skenaarioita esimerkiksi rekrytoinneista tai alihankinnan sekä tavarantoimittajien muutosten vaikutuksista liiketoiminnan tulokseen.

Ennusteita voidaan laatia yrityksen johdon ja työntekijöiden lisäksi myös muille sidosryhmille, kuten omistajille. Esimerkiksi yrityksen kykyä maksaa osinkoja voidaan jo hyvissä ajoin suunnitella mallintamalla tulosta. Erilaisia skenaarioita voidaan rakentaa myös investointien kustannusten ja niistä tehtävien poistojen vaikutuksista yrityksen rahoitukselliseen asemaan.

Rullaavien ennusteiden tekeminen ei vaadi organisaatiolta suuria muutoksia

Ennusteiden ottaminen osaksi yrityksen päivittäistä liiketoiminnan johtamista ei vaadi organisaatiolta merkittäviä muutoksia ja pitkiä prosesseja. Yrityksessä työskentelevien ajatustavassa täytyy kuitenkin tapahtua muutos, jotta menneen analysoinnin sijasta alettaisiinkin katsoa tulevaisuuteen ja analysoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tämän jälkeen on suunniteltava ennusteiden laadinta ja päivittäminen. Kysynnän arviointi, resurssien tarpeiden tunnistaminen, rekrytointien suunnittelu sekä rahoituksellisen aseman arviointi ovat liiketoiminnan päivittäisessä johtamisessa tuttuja asioita. Nyt nämä spekulaatiot vain siirretään konkreettisiksi skenaarioiksi ja niiden vaikutuksia mallinnetaan kassavirtaennustein. Päätökset eivät jää vain subjektiivisten päättelyiden varaan, kun erilaisia vaihtoehtoja pystytään arvioimaan myös taloudellisesti.

Ennustaminen on organisaatiossa parhaimmillaan alhaalta ylöspäin kulkeva prosessi, jossa kysynnän muutokset heijastuvat ennusteisiin ja liiketoiminnan suunnitteluun. Ennustaminen aloitetaan myynnin tilauskannasta, joka muutetaan liikevaihdoksi. Sen pohjalta voidaan määrittää myyntikate ja tarvittavat resurssit. Analysoidaan ja ennustetaan kassavirtaan keskeisesti vaikuttavat tekijät, kuten saatavien syntyminen, kotiuttaminen ja vastaavasti tuotantotekijöistä aiheutuvat velat ja vastuut. Näin ennustamisprosessin tuotoksena saadaan kassavirtaennuste, joka on avainasemassa liiketoiminnan johtamisessa.

Ennusteet mukaan päivittäiseen liiketoiminnan johtamiseen

Usein ennustaminen mielelletään hankalaksi ja työlääksi prosessiksi. Sitä sen ei tarvitse olla, vaan se voi olla nopeaa, tehokasta ja osana päivittäistä liiketoiminnan johtamista. Pystyäkseen laatimaan ennusteita täytyy yrityksen johdolla kuitenkin olla jatkuvasti saatavilla ajankohtaista ja relevanttia dataa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Sähköinen ja reaaliaikainen taloushallinto mahdollistaa tämän; toteumatieto on helposti saatavilla ja ketterästi käsiteltävissä.

Ennusteiden laatijalla on pilvipalveluiden avulla reaaliaikainen pääsy yrityksen tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä mahdollisuus jalostaa niiden avulla vaihtoehtoisia skenaarioita. Taloushallintojärjestelmään integroituna toteumatiedot päivittyvät automaattisesti ennusteisiin ja myös ennusteet pysyvät jatkuvasti ajantasalla.

Taloushallinnon asiantuntija Emilia

Emilia Ottela

Taloushallinnon asiantuntija
Visma Services Oy
www.visma.fi 

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: