Oman pääoman tuoton hilaaminen ylös kasvattaa myös yrityksen arvoa

Yrityksen taloudellista suorituskykyä mittaavat tunnusluvut kertovat oikein tulkittuina yrityksen menestyksen, sekä sen vahvuudet ja heikkoudet. Tunnusluvut tiivistävät suuren määrän informaatiota. Oikein käytettynä tunnusluvut ovat erinomaisia yrityksen analysoinnin, johtamisen ja suunnittelun työkaluja.

Oman pääoman tuottoprosentti on yksi monista pääoman tuottomittareista. Oman pääoman tuottoprosentti mittaa yrityksen omalle pääomalle aikaansaadun tuoton.  Se lasketaan jakamalla laskentakauden nettotulos omalla pääomalla. Tunnusluku ilmaistaan poikkeuksetta prosenttilukuna, vuosikorkona. Oma pääoma määritellään yleensä laskentakauden alkuhetken ja loppuhetken keskiarvona.   Oman pääoman tuotto ilmaisee millaista tuottoa yritys jauhaa omistajilleen.

Oman pääoman tuotto voidaan jakaa useaan komponenttiin.  Näitä ovat liikevoittoprosentti (liikevoitto/liikevaihto%),  pääoman kiertonopeus (liikevaihto/tase), taseen rahoitusrakennetta mittaava vipukerroin (tase/oma pääoma) ja nettotulos/liikevaihto.  Oman pääoman tuotto muodostuu näiden komponenttien tulona ja se on sitä korkeampi mitä korkeampi on kyseisen komponentin arvo. Jos esimerkiksi yrityksen liikevoittoprosentti on 10, pääoman kiertonopeus 2, tase/oma pääoma 2 ja nettotulos/liikevoitto 0,666, oman pääoman tuotoksi muodostuu 26,6 % (10*2*2*0,666). Tase on rahoitettu tällöin puoliksi velalla ja puoliksi omalla pääomalla. Liikevoitosta menee veroihin reilut 23 % ja korkoihin 10 %.

Kannattavuuden parantaminen

Oman pääoman tuottoa voit hilata ylös – muut tekijät ennallaan – oletuksella:

1. nostamalla perusliiketoiminnan kannattavuutta, liikevoittoprosenttia
2. tehostamalla taseen hallintaa, nopeuttamalla pääoman kiertoa
3. kasvattamalla vieraan pääoman osuutta taseen rahoituksesta, riittävällä kannattavuusedellytyksellä
4. pienentämällä rahoituskulutasoa ja korkorasitusta
5. pienentämällä verojen osuutta liikevoitosta eli verorasitusta

Yleensä yhteen tekijään vaikuttaminen aiheuttaa muutoksia myös muissa oman pääoman tuoton komponenteissa.  Esimerkiksi pääoman kierron nopeuttaminen vaikuttaa myös liikevoittoprosenttiin.  Jos edellä olevan esimerkkiyrityksen taseen rahoitus olisikin ”fifty-fifty” asemesta sellainen, että vierasta pääomaa olisi 60 % ja omaa 40 %, oman pääoman tuotto kohoaisi 26,6 prosentista 32,6 prosenttiin. Omalle pääomalle saataisiin lisää tuottoa 6 %. Järkevä velkaantuminen on tehokasta taloudenpitoa muistaen kuitenkin sen, että liiallinen velkaantuminen voi viedä oman pääoman tuoton ja yrityksen perikatoon liiketoiminnan peruskannattavuuden heikentyessä liian voimakkaasti.

Oman pääoman tuotolla selvä yhteys yrityksen arvoon

Oman pääoman tuotolla ja yrityksen arvolla on todettu monissa tutkimuksissa selvä yhteys. Mitä korkeampi on oman pääoman tuotto, sitä korkeammaksi muodostuu yrityksen arvo.  Näin oman pääoman tuoton hilaaminen ylös nostaa myös yrityksen arvoa.  Vaikka yrityksen arvo lasketaankin lähtökohtaisesti yrityksen kassavirroista, kassavirroilla on määritelmällinen yhteys oman pääoman tuottoon. Tämä yhteys on tosin varsin monimutkainen.

Yritysjohto voi vaikuttaa liikevoittoon myynnin ja kustannusten kautta. Pääoman kiertonopeuden nostamisessa on niin ikään lukuisia käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan kohdistuvia vaikutustapoja.  Taseen rahoitusrakenteen muutokset vaikuttavat oman pääoman tuottoon vipukertoimen kautta.  Yritysjohto voi vaikuttaa myös yrityksen rahoituskulutasoon ja verorasitukseen.  Osa oman pääoman tuoton komponentteihin vaikuttavista tekijöistä on luonnollisesta yritysjohdon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia.

Olemme kehittäneet yritysjohdolle tarkoitetun työkalun oman pääoman tuoton hallintaan ja yrityksen arvonmääritykseen.  Työkalumme on Navita Yritysmalli. Sillä voit myös simuloida erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia oman pääoman tuottoon ja yrityksen arvoon, niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäyksellä.

Teemu Aho
Kauppat. tohtori, professori
Visma Services Teemuaho Yhtiöt Oy

About

Connect with Jaana: