Ennustaminen menestystekijänä

Hyvät tulokset eivät synny sattumalta

Olennaisen tiedon tunnistaminen ja luova hyödyntäminen PK-yrityksen päätöksenteossa vaatii erilaisten tietojen nopeaa arvioimista ja yhdistämistä. Todennäköisten skenaarioiden tunnistaminen ja vaihtoehtojen punnitseminen on yritysjohdon arkipäivää.

Tämän jatkuvan prosessin helpottaminen tehostaa yritysjohdon ajankäyttöä ja tuo vauhtia ja laatua toiminnan kehittämiseen. Realistinen ennustaminen edistää ensisijaisesti yrityksen kehitystä. Toiminnan perusteleminen ja ohjaaminen faktojen perusteella helpottaa ja yksinkertaistaa myös yrityksen hallituksen, henkilöstön ja rahoittajien sitouttamista sekä yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ennustaminen PK-yrityksen menestystekijänä

Kasvu- ja tulostavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että muutama yritysjohdon vastuulla oleva perusasia on kunnossa:

  • Tavoitteet on asetettu sekä lyhyelle että pidemmälle aikavälille
  • Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, konkreettisia ja realistisia
  • Tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi ovat selviä sekä yrityksen johdolle, omistajille että henkilöstölle
  • Tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti ja suuntaa korjataan heti kun siihen on aihetta

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä kyky ennakoida ja ennustaa tulevia tapahtumia on ratkaisevaa. Mennyttä aikaa ei voi johtaa, joten yritysjohdon resurssit on syytä käyttää tulevaisuuden mahdollisuuksien ennakkoluulottomaan hyödyntämiseen.

Kokonaiskuvan muodostaminen on olennaista. Koska kaikkea ei voi mitenkään ennakoida, sattuman varaan kannattaa jättää mahdollisimman vähän. Siksi johdonmukaisten päätösten tekemiseen tarvitaan mahdollisimman paljon sekä yrityksen sisäistä että ulkoista tietoa. Dokumentoimaton tieto ei ole yritysmaailmassa uskottavaa. Menestyvä johtaja organisoi uskottavan tiedon hankinnan ja jalostamisen ja keskittyy itse johtopäätösten tekemiseen ja viestintään.

Faktapohjainen johtaminen ja ennusteet

Ennakoivien päätösten tekeminen on sitä helpompaa, mitä tarkemmin valintojen todennäköisimmät seuraukset tiedetään. Yrityksen talouteen liittyvät tiedot muodostavat päätöksenteolle vankan pohjan, sillä ne ovat konkreettisia ja aina käytettävissä. Kokonaiskuvan muodostamiseen tarvitaan lisäksi annos luovuutta, näkemystä ja innovatiivisuutta. Pelkkä luovuus ei kuitenkaan riitä, sillä päätöksiä on vaikea perustella edes itselleen, elleivät ne pohjaudu faktoihin.

Faktapohjainen johtaminen on yrityksen toteutuneeseen taloustietoon sekä toimintaympäristön muutoksiin perustuvien vaihtoehtoisten ennusteiden jatkuvaa ja systemaattista hyödyntämistä päätöksenteossa. Koska johtamiseen liittyy olennaisesti säännöllinen vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa, tulevaisuutta koskevien faktojen tuominen keskusteluun selkeyttää ja perustelee konkreettisesti johdon näkemyksiä. Samalla se osoittaa, että yrityksen tulevaisuudesta ja menestymisestä otetaan aito yrittäjän vastuu – ja yritystä johdetaan sen sisä- eikä ulkopuolelta.

Toteutuneet talousfaktat ja ennakoinnin työkalut tuo pöytään ammattitaitoinen taloushallinnon kumppanisi.

Janne Lyytikäinen
Sales Director
Visma Services Oy
www.visma.fi

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: